ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : 50310000-2769

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อถือกำเนิกขึ้นเื่อทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นเขตบางซื่อ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทำการเชื่อมโยงสภาพแวดล้อมกายภาพชุมชน สังคม ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ เทคโนโลยีเกิดขึ้นในท้องถิ่น และเป็นการแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 14,400.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 15,120.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 288.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 720.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 756.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 5,346.77บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912,39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,042.68บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 748.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,277.06บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 1,105.68.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 1,700.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 104.70บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 123.-บาท ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 150.-บาท ประจำเดือนกันยายน 2563 ดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.14 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ความในข้อ 2 สถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1.14 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติงานอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-08-31)

86.00

31/08/2563 : 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 14,400.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 288.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 720.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 5,346.77บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912,39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,042.68บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 748.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,277.06บาท ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน .-บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 104.70บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 101.65บาท หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.14 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ความในข้อ 2 สถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1.14 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติงานอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-29)

85.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 14,400.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน –บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 288.-บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 720.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 5,346.77บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912,39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,042.68บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 748.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,277.06บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 104.70บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน -บาท หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ความในข้อ 1.14 พิพิธภัณฑ์ (พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน) โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 9) ความในข้อ 2 สถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ข้อ 1.14 สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามมาตรการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ข้อ 3 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง และคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติงานอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-29)

74.00

29/06/2563 : ติดตามสถานการณ์ และประเมินแนวทางในการดำเนินงาน 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน -บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 7,200.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน -บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 288.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน -บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 5,346.77บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912.39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,042.68บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 748.65บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 104.70บาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-25)

68.00

25/05/2563 : 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912.39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 1,042.68บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 104.70บาท หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-04-27)

62.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 13,680.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2563) เป็นเงิน 684.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 912.39บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,320.96บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 101.65บาท หมายเหตุ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดการแพร่เชื้อ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ความในข้อ 30 พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้ปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-03-10)

56.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,120.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 756.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 903.59บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-06)

50.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 16,560.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 828.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 815.74บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.00 (2020-01-17)

44.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 2. เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯและส่งเงินสมทบประกันสังคม - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 15,120.-บาท - เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 756.-บาท 4. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท 5. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,250.67บาท 6. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-12-16)

38.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 4.เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ 5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท 6. เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 792.-บาท 7. ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท 8. ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 1,325.34บาท 9. ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 101.65บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-11-11)

32.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 4.เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,840.-บาท เงินสมทบประกันสังคมประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 792.-บาท ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 12,750.-บาท ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 1,004.64บาท ค่าโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2562 เป็นเงิน 101.65บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-10-24)

26.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 4.เก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2769

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2769

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **