ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ : 50310000-2770

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค 08 7977 8440

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานเขต หมายถึง โครงการ/กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จำนวน 4 กิจกรรม - การจัดงานประเพณีแห่เรือชักพระหลวงพ่อสัมฤทธิ์ ประจำปี 2560 - กิจกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ - กิจกรรมระลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุวันสงกรานต์ - กิจกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่สำนักงานเขตได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-16)

100.00

16/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน 4.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ มอบหมายงานฝ่ายต่าง ๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 6.ดำเนินการตามโครงการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 7.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการรายงานผู้บริหารเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-11-11)

80.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน 4.จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตบางซื่อ มอบหมายงานฝ่ายต่าง ๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2019-10-24)

52.50

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 2.ขออนุมัติเงินประจำงวด 3.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการวัด ชุมชน ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2770

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2770

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **