ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50310000-2771

สำนักงานเขตบางซื่อ

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์ 0 2556 0443 นางสาวปิยะรัตน์ ไชยยะนาค

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - กลุ่มชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

1,000 คนต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-06)

30.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฯจัดทำแบบสอบถามความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมจากผู้แทนชุมชนในพื้นที่ 2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสอบถามความต้องการของชุมชน 3. ขออนุมัติเงินประจำงวด งวดที่ 2 4. ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2771

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2771

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **