ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง : 50310000-2776

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายศุภกิจ ไม้เขียว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นิยาม นิยาม/คำอธิบาย โรงเรียนที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง โรเงรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมี ผลการ ติดตามในระดับดีขึ้นไป

50310300/50310300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ผูกพันปรับปรุงโรงเรียนในพื้นที่เขตบางซื่อ สังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-12-26)

100.00

26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เลขที่สัญญา 15/2563 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เริ่มสัญญาวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 เมษายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-22)

35.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อที่จะจัดทำร่างสัญญาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-24)

30.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง เพื่อให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากขึ้น,แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการก่อสร้างฯ,เห็นชอบกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ,แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง,ขอเห็นชอบจัดจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบการปรับปรุง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการก่อสร้างตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2776

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2776

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0775

ตัวชี้วัด : 0.ร้อยละโครงการที่เป็นงานประจำของหนวยงานที่ดำเนินการตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
88.71

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **