ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ : 50320000-3137

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิชัย บุญช่วยชู #6768

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัญหาน้ำเน่าเสียของแหล่งน้ำธรรมชาติในแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ เป็นปัญหาที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ จากตอนบนของประเทศก่อนไหลผ่านลงสู่กรุงเทพมหานคร ความพยายามที่จะลดความสกปรกหรือการปนเปื้อนของแหล่งน้ำโดยหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยให้มีการบำบัดน้ำเสียขั้นต้น (Pretreatment) หรือมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ แนวทางในการดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและประเภทของสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียและคุณสมบัติ/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้ในการวางแผนกำหนดแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ และเพื่อตรวจสอบ ควบคุม แนะนำให้ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียมีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่ อันจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครต่อไป จึงทำให้มีการจัดทำโครงการจัดทำแบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราชเทวีขึ้น

50320400/50320400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจข้อมูลของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราชเทวี 2. เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราชเทวี 3. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราชเทวี

เป้าหมายของโครงการ

1. สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดในพื้นที่เขตราชเทวีได้รับการสำรวจข้อมูล 2. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียทั้งหมดในพื้นที่เขตราชเทวีมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร 3. การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในพื้นที่เขตราชเทวีจำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-28)

100.00

28/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจจำนวน สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2. สำรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด 3. จัดส่งข้อมูลสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียให้สำนักการระบายน้ำ 4. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-27)

50.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สำรวจจำนวน สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 2. สำรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียตามแบบสำรวจที่กำหนด 3. ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีร

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0756

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **