ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50320000-3138

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายไพรัช ละอองวิจิตร #6775

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชเทวี เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านทางเศรษฐกิจ สังคม ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตราชเทวี เฉลี่ยวันละ 217 ตัน มูลฝอยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้หากมีการคัดแยกก่อนนำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) และปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยใบไม้) จะช่วยลดปริมาณ มูลฝอย และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย นอกจากนั้นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยผสมน้ำรดน้ำต้นไม้ กำจัดกลิ่นเหม็น และย่อยสลายไขมันในท่อระบายน้ำเสียมิให้อุดตัน ใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง สำนักงานเขตราชเทวี ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 3R รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณมูลฝอย โดยการนำมูลฝอยประเภทเศษอาหารมาหมักเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพนำมาใช้ประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ขึ้น

50320600/50320600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ และนำมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บ และกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตรณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยประเภทเศษอาหาร หรือขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ โดยการหมักทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยใบไม้ และน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เองในครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ ตามเป้าหมาย จำนวน 13 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาใช้ประโยชน์ สาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่นักเรียน และประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านครัวเหนือ เมื่อวันที่ 10 กันยายน2563 2. ชุมชนหลังวัดมักกะสัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/08/2563 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาใช้ประโยชน์ สาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่นักเรียน และประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 1. โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 11 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/07/2563 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาใช้ประโยชน์ สาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่นักเรียน และประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนโค้งรถไฟยมราช ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 2. โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 3. โรงเรียนกิ่งเพชร ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 4. โรงเรียนวัดพระยายัง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 5. ชุมชนหลังกรมทางหลวง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 6. ชุมชนสระแก้ว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหาร เศษผักผลไม้มาใช้ประโยชน์ สาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. ชุมชนนิคมมักกะสัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 2. ชุมชนซอยสวนเงิน ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3. ชุมชนคลองส้มป่อย ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายแล้ว จำนวน 4 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : ระชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ และจัดทำน้ำหมักชีวภาพไว้สำหรับแจกจ่ายประชาชน และผู้สนใจทั่วไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนวัดดิสหงสาราม ถนนเพชรบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ และการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-03 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0778

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 126.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.80

100 / 100
3
80.80

0 / 0
4
126.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **