ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50320000-3138

สำนักงานเขตราชเทวี

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายไพรัช ละอองวิจิตร #6775

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชเทวี เป็นพื้นที่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มีประชาชนเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตราชเทวีสูงขึ้นถึงวันละ 210 ตัน มูลฝอยส่วนใหญ่เป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายได้ ซึ่งมูลฝอยเหล่านี้หากมีการคัดแยกก่อนนำทิ้งจากแหล่งกำเนิดและนำมาหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ (ขยะหอม) และปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยใบไม้) จะช่วยลดปริมาณมูลฝอยและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกมูลฝอย นอกจากนั้นปุ๋ยน้ำชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยผสมน้ำรดน้ำต้นไม้ กำจัดกลิ่นเหม็น และย่อยสลายไขมันในท่อระบายน้ำเสียมิให้อุดตัน ซึ่งเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

50320600/50320600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผัก ผลไม้ ใบไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด 3. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์ เศษอาหารมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เองในครัวเรือนในชุมชนและในสถานประกอบการของตนเอง หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ให้แก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ให้รู้วิธีการทำและทดลองปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองดำเนินการให้กลุ่มเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสาธิตการหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ และการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3138

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3138

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0778

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **