ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50320000-3139

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัฒนกุล สุทธิประภา #6775

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหามูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหามูลฝอยเป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งดิน น้ำ อากาศ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมีต่างๆ เช่น กระป๋องสี กระป๋องยา ฆ่าแมลง ยาหมดอายุ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หากถูกทิ้งปะปนไปกับมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น และถูกจัดเก็บรวบรวมไปกำจัดไม่ถูกวิธี ทำให้สารพิษต่างๆ ปนเปื้อนสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของชีวิตของมนุษย์ ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา สำนักงานเขตราชเทวี เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย เพื่อลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการมูลฝอยอันตราย โดยการรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในชุมชน สถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทราบถึงพิษภัยของมูลฝอยอันตราย และดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ไม่ทิ้งปน และรวบรวมจัดเก็บแยกไว้ เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50320600/50320600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับพิษภัย และวัตถุประสงค์ของการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป หรือมูลฝอยประเภทอื่น 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด รวบรวมในจุดที่กำหนด เพื่อรอการจัดเก็บ และนำส่งมูลฝอยอันตรายไปกำจัดอย่างถูกวิธี 3. เพื่อให้สถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดก่อนนำทิ้ง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 ในชุมชน และสถานที่นำร่อง จำนวน 37 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชน 24 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 แห่ง สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ 7 แห่ง และสถานีบริการน้ำมัน (ปั้มเชลล์) 2 แห่ง ขยายผลในชุมชน หมู่บ้าน และสถานที่ที่กำหนด จัดกิจกรรมตามโครงการ นัดเวลาทิ้ง เวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ทุกวันอาทิตย์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้านเก็บขนมูลฝอยให้จัดรถสนับสนุนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ประชาชนคัดแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่นและเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านเรือนของตนเพื่อรอรถของฝ่ายรักษาฯ มาจัดเก็บตามวัน เวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ให้นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้จากการจัดกิจกรรมและจากการจัดเก็บจากบ้านเรือนของประชาชนมารวบรวมไว้ในที่กำหนดของฝ่ายรักษาฯ เพื่อนำส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานีขนถ่ายมูลฝอยสายไหม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสำเร็จตามเป้าหมายที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-28)

80.00

28/08/2563 : ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้จำนวน 2.330 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 24.728 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/07/2563 : ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนมิถุนายน 2563 ได้จำนวน 2.860 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 22.398 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้จำนวน 1.98 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 19.538 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนเมษายน 2563 ได้จำนวน 2.87 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 17.558 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนมีนาคม 2563 ได้จำนวน 2.36 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 14.688 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้จำนวน 2.200 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 12.328 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนมกราคม 2563 ได้จำนวน 2.710 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 9.968 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนธันวาคม 2562 ได้จำนวน 2.838 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 7.258 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ได้จำนวน 1.79 ตัน รวมปริมาณขยะอันตรายที่เก็บได้ทั้งสิ้น 4.42 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายให้คัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยประเภทอื่น จัดทำประกาศกำหนดเวลาทิ้ง และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน จัดเจ้าหน้าที่เข้าเดินรณรงค์ แจกประกาศประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารแผ่นพับ ขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการ และจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามแผน ในเดือนตุลาคม 2562 ได้จำนวน 2.630 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3139

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3139

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0778

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 126.05

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
80.80

100 / 100
3
80.80

0 / 0
4
126.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **