ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 50320000-3140

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกัญญารัตน เสือผ่อง #6782

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2551 - 2575) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครแห่งความปลอดภัย มิติที่ 1.3 ปลอดอุบัติเหตุ อีกทั้ง พื้นที่เขตราชเทวีเป็นพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมของความเจริญในทุกด้าน ประกอบกับมีการหลั่งไหลของประชาชนทุกสารทิศ เข้ามาตั้งถิ่นฐานหรือเข้ามาประกอบอาชีพและแสวงหาโอกาสด้านต่างๆ ทำให้สำนักงานเขตราชเทวีต้องเผชิญปัญหาต่างๆมากมายอาทิ ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านมลภาวะ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นต้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี เขตราชเทวีเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการให้บริการสาธารณะเกี่ยวกับการส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างปกติสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมานคร มีนโยบายในการสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย ตามแผนงานการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จึงมอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจ คอยเฝ้าระวังตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

50320900/50320900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตให้กับประชาชน และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 3 เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ในพื้นที่เขตราชเทวี

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยทั้ง 8 จุด ของสำนักงานเขตราชเทวี เพื่อป้องปรามความไม่ปลอดภัยจากการเกิดอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของประชาชน ได้แก่ บริเวณ 1. ปากซอยสวนเงิน ถนนพระรามหก 2. ป้ายรถประจำทางหน้าโรงเรียนดอนมอสโก ถนนเพชรบุรี 3.ข้างสวนสันติภาพ ซอยราชวิถี 1 ถนนราชวิถี 4.ลานกีฬาพัฒน์ ตรงข้ามวัดพระยายัง ถนนพระรามหก5. ใต้สะพานหัวช้าง ถนนพญาไท 6. ทางลงท่าเรืออโศก 7.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเกาะพหลโยธินเกาะดินแดง 8.ใต้สะพานข้ามแยกราชเทวี-แยกมิตรสัมพันธ์ 2. ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV ชนิด STAND ALONE และไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน 3. ดำเนินการดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัย เพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 – 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน 4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 – 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน 4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัย จำนวน 8 จุดที่กำหนด โดยตรวจวันละ 3 ครั้ง/จุด ในช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. จำนวน 2 ครั้ง และช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น. (ของวันรุ่งขึ้น) จำนวน 1 ครั้ง 2. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องโทรทัศวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด 3. จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณพื้นที่เสี่ยงหน้าสถานศึกษาในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 4 โรงเรียน วันละ 2 ครั้ง ในช่วงเวลา 06.30 – 08.30 น. และช่วงเย็น เวลา 14.30 – 16.30 น. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนน 4. ประสานฝ่ายโยธา และรักษาความสะอาดดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัย ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3140

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3140

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0757

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **