ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50320000-3144

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัทธนันท์ วงศ์อาจ #6768

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง ยกมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหาร ในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร อาหารริมบาทวิถี ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารในโรงเรียน และตลาดสด รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร โดยการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มอบนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการสุขาภิบาลอาหารให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต โดยต้องคำนึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วยกับคุณค่าตามหลักโภชนาการ คุณภาพ ความสะอาด และปราศจากสารปนเปื้อน การบริโภคอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และปราศจากสารปนเปื้อนนั้น จำเป็นต้องมีระบบการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ทุกกระบวนการ ผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจำหน่ายอาหาร การประกอบ ปรุง อย่างถูกสุขลักษณะ และ มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตรวจสอบด้านสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร และดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันมิให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่วางจำหน่ายโดยการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 รวมทั้งเพื่อการรักษาสถานภาพของสถานประกอบการอาหารที่ได้รับมาตรฐานแล้วคงสภาพอยู่สม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์และสุขภาพที่ดีของประชาชน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตราชเทวีจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น

50320400/50320400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2.เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 3.เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารโดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร จำนวน 1,200 ตัวอย่าง 2. ตรวจสอบเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตราชเทวี เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขตราชเทวี มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100 3. จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและจัดนิทรรศการ จำนวน 2 ครั้ง 4. แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ค้าในตลาดพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 50 ราย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-28)

60.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดบูรณาการฯ ตามแบบ สอป.1 ภายในวันที่15 ของทุกเดือน 2.มีการรายงานผลการต่ออายุป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ทุกเดือนค่ะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร 3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและจัดนิทรรศการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0760

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **