ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50320000-3144

สำนักงานเขตราชเทวี

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวพัทธนันท์ วงศ์อาจ #6768

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

50320400/50320400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร 3. ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
:10%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารของสถานประกอบการที่กฎหมายกำหนด โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อทดสอบหาสารปนเปื้อนด้านเคมีและจุลชีววิทยาและตรวจประเมินรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:จัดประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนและจัดนิทรรศการ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามประเมินผลจัดทำรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0760

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **