ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50320000-3147

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพูนลาภ ทวีวัยเลิศวุฒิ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เกี่ยวกับการนำผู้ที่เกษียณอายุ ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพที่ดี มีความพร้อม และอุทิศตนมาร่วมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์แก่สังคมและบ้านเมือง เพราะบุคคลเหล่านี้ถือเป็นมันสมองของประเทศ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน “ธนาคารสมอง” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นถึงคุณค่า คุณประโยชน์ ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคม รวมทั้งดำรงรักษาไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาสาขาต่าง ๆ ในหลากหลายอาชีพให้ดำรงคงอยู่ อันจะนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคมและยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อเป็นศูนย์กลางของการประสานงานและเป็นศูนย์กลางข้อมูลผู้สูงอายุในการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลังต่อไป

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่ผู้สูงอายุมีต่อสังคมโดยส่วนรวมและให้เกิดความเคารพยกย่องผู้สูงอายุ อันนำไปสู่แนวทางการลดปัญหาสังคม 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีอยู่แก่คนรุ่นหลัง และเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เห็นคุณค่าแห่งตน 3.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นถึงคุณค่า คุณประโยชน์ทางด้านภูมิปัญญาของผู้สูงอา

เป้าหมายของโครงการ

1.สรรหาผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในสาขาต่างๆ ในพื้นที่เขตราชเทวี และคัดเลือกจำนวน ๑ ภูมิปัญญา จัดส่งให้สำนักพัฒนาสังคมคัดเลือกในระดับกรุงเทพมหานคร 2. จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน ๓๐ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-18)

100.00

18/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-07)

90.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงาน 1,854.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-29)

90.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมาหนคร รายการค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 5,100.-บาท เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-16)

70.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำเกี๊ยวซ่า โดยวิทยากรภูมิปัญญา (นางมาเรียม มหากลั่น) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเชิญ นางมาเรียม มหากลั่น เป็นวิทยากรภูมิปัญญา ในการอบรมและสาธิตการทำเกี๊ยวซ่า จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และอยู่ระหว่างสรรหาผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3147

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3147

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0763

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **