ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50320000-3156

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

นางสาวชมพูนุช แสนภพ #6775

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

“การเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เป็นนโยบายตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีเป้าหมายให้สำรวจพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร พื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่สาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดทำสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนป่า และสวนถนน ให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประโยชน์การใช้สอยของพื้นที่ พัฒนาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ร่มรื่น สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี จึงได้จัดทำโครงการ “ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2563” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตราชเทวี ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย และเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50320600/50320600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นเดิม ปูหญ้า และปลูกซ่อมเสริมไม้พุ่มประดับ ตามถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสวนสาธารณะในพื้นที่เขตราชเทวี 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนถนน สวนหย่อม และสวนสาธารณะของเขตราชเทวีให้มีพื้นที่ สีเขียวที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม 3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปรับภูมิทัศน์เมือง โดยปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นเดิม ปลูกซ่อมเสริมไม้พุ่มประดับ สวนถนน (สวนไหล่ทาง สวนเกาะกลาง และสวนทางแยก) ตามถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อม และสวนสาธารณะในพื้นที่เขต โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพพื้นที่จริงที่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่มประดับ ตามถนนสายหลัก สายรอง 1.1 บริเวณสวนไหล่ทางและสวนหย่อมเกาะกลางถนนรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เชื่อมต่อถนนพญาไท ถนนราชวิถี ถนนพหลโยธิน และถนนดินแดง ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 1,000 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500 ตารางเมตร) 1.2 ถนนพญาไท (ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง สะพานหัวช้าง และบริเวณเกาะกลางถนนพญาไทช่วงหน้าโรงแรมเอเชีย) ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 210 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.850 กิโลเมตร) 1.3 ถนนเพชรบุรี (ตั้งแต่ทางรถไฟสายเหนือ ถึง ถนนอโศก-ดินแดง) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย และและปลูกไม้พุ่มไม้ประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุง ประมาณ 100 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 4.943 กิโลเมตร) 1.4 ถนนราชวิถี (ตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถึง ทางรถไฟสายเหนือ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย และปลูกไม้พุ่มไม้ประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 740 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.813 กิโลเมตร) 1.5 ถนนพระรามที่ 6 (ตั้งแต่คลองสามเสน ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 160 ตารางเมตร (พื้นที่ ทั้งหมดยาว 2.523 กิโลเมตร) 1.6 ถนนบรรทัดทอง (ตั้งแต่แยกเพชรพระราม ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.580 กิโลเมตร) 1.7 ถนนราชปรารภ (ตั้งแต่แยกสามเหลี่ยมดินแดง ถึง แยกประตูน้ำ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.278 กิโลเมตร) 1.8 ถนนอโศก-ดินแดง (ตั้งแต่คลองสามเสน ถึง คลองแสนแสบ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 3 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.700 กิโลเมตร) 1.9 ถนนรางน้ำ (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ถนนราชปรารภ) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 3 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 0.688 กิโลเมตร) 1.10 ถนนนิคมมักกะสัน (ตั้งแต่ถนนราชปรารภ ถึง ถนนเพชรบุรี) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนต้นที่ยืนต้นตาย พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 19 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.598 กิโลเมตร) 1.11 ถนนโยธี (ตั้งแต่ถนนพญาไท ถึง ถนนพระรามที่ 6) ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น และไม้พุ่มประดับทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 30 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.050 กิโลเมตร) 1.12 ถนนจตุรทิศ (ตั้งแต่ถนนอโศก-ดินแดง ถึง ถนนราชปรารภ) ดำเนินการปลูกไม้พุ่มประดับซ่อมเสริมต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม บริเวณสวนถนนไหล่ทาง พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 65 ตารางเมตร (พื้นที่ทั้งหมดยาว 1.300 กิโลเมตร) กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว สวนหย่อมและสวนสาธารณะ 2.1 สวนหย่อมแยกยมราช ถนนเพชรบุรี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 65 ตารางเมตร 2.2 สวนหย่อมท้ายซอยหมอเหล็ง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ปรับปรุงประมาณ 450 ตารางเมตร 2.3 สวนมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (สวนเงิน) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปูหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร 2.4 สวนรมย์ราชเทวี ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปูหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร พร้อมปรับพื้น ด้วยทรายหยาบ พื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร สำหรับใช้เป็นลานเด็กเล่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ร่มใต้ทางด่วน ต้นไม้และหญ้า ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ 2.5 สวนราชเทวีภิรมย์ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับเสริมดิน ปูหญ้า และปลูกไม้พุ่มประดับ ทดแทนต้นเดิมที่ตายหรือทรุดโทรม พื้นที่ประมาณ 10,300 ตารางเมตร พร้อมปรับพื้นด้วยทรายพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร สำหรับใช้เป็นลานเด็กเล่น เนื่องจากเป็นพื้นที่ร่มใต้ทางด่วน ต้นไม้และหญ้าไม่สามารถเจริญเติบโตได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-25)

55.00

25/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-27)

50.00

27/05/2563 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-30)

45.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3156

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3156

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **