ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50320000-3157

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมหทัย ตรีวุธ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบาบการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ครอบครัวและชุมชนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจโดยเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจวิทยาการการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกรรมการชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการประสานงานนำนโยบายของกรุงเทพมหาสนครไปสู่การปฏิบัติแก่สมาชิกในชุมชน

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน 2.เพื่อสร้างทัศนคติและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ระหว่างภาครัฐและประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนซึ่่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนของตน ทำให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งคนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 24 ชุมชน - ชุมชนละ 5,000.-บาท จำนวน 15 ชุมชน - ชุมชนละ 7,500.-บาท จำนวน 7 ชุมชน - ชุมชนละ 10,000.-บาท จำนวน 2 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/09/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 119,425.-บาท และงดเบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-13)

60.00

13/08/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 99,980.-บาท เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 109,940.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 97,965.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : รวบรวมเอกสารจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อเตรียมเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 107,043.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 104,635.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 132,500.-บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 107,102.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 110,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 85,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 80,000.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ ประสานชุมชนเพื่อจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3157

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3157

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **