ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50320000-3158

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรรณภา เศวตนุวงศ์ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทำให้มีปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย ถึงแม้ว่าตะมีหลายหน่วยงานทั้งภาครับและเอกชนเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา แค่ไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการขาดความร่วมมือจองประชาชน การขาดจิตสำนึก ไม่ตระหนักถคงความสำคัญของการแก้ไขปัญหา รวมทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการและให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่าง ๆ

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับบริการและสัสดิการอย่างทั่วถึง 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา - อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา - อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา - อาสาสมัครคนพิการ จำนวน 1 อัตรา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-17)

90.00

17/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 32,672.-บาท ประกันสังคม 1,634.-บาท และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 40,288.-บาท ประกันสังคม 2,014.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-13)

60.00

13/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 32,013.- บาท ประกันสังคม 1,601.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 32,675.-บาท ประกันสังคม 1,634.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 33,294.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครด้านเด็ก สตรีฯ เดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 32,344 บาท และเบิกประกันสังคม 1,294 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 33,006.-บาท ประกันสังคม 1,650.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 32,013.-บาท ประกันสังคม 1,601.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 33,006.-บาท ประกันสังคม 1650.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 31,246.77 และประกันสังคม 1,563.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

2019-12-20 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ ประเมินผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครฯ และจัดทำประกาศจ้างอาสาสมัครฯ จัดทำประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯ ในตำแหน่งที่ว่าง และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3158

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3158

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0779

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ 3 ช่องทาง // ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ร้อยละ 80)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 124

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
50.00

0 / 0
3
50.00

0 / 0
4
124.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **