ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา และลานกีฬา : 50320000-3160

สำนักงานเขตราชเทวี

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายราม ลิขิต #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการกีฬาเพื่อมวลชนและการพัฒนาลานกีฬาพื้นฐาน เนื่องจากมีความเกี่ยวพันและเป็นความต้องการของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดตั้งลานกีฬาสำหรับประชาชนกระจายตัวอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย และนันทนานการ

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมลานกีฬา ยกระดับมาตรฐานลานกีฬา 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬา และออกกำลังกาย 3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของลานกีฬาและสโมสรกีฬา 4. เพื่อสนับสนุนการปับปรุงด้านกายภาพ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในลานกีฬา 5. เพื่่อสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. ลานกีฬาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพ 3. จ้างอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 6 คน ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เป็นเงิน 78,120.-บาท ประกันสังคม 3,906.-บาท และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 34,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อาสาสมัครตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของลานกีฬา, เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 55,800.- ประกันสังคม 2,790.- , เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 54,000.- ประกันสังคม 2,700.-บาท และดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา สำหรับมอบให้ลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณ ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฯ จัดทำประกาศจ้างอาสาสมัครฯ จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครรายเดือน และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3160

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3160

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **