ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชน : 50320000-3161

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายราม ลิขิต #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ โดยการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันออกกำลังกายประกอบจังหวะดนตรี ให้มีสุขภาพร่างกายแข้.แรงปราศจากโรคภัย มีสุขภาพจิตที่ดี และห่างไกบยาเสพติด

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพที่ดี 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี 3. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนออกกำลังกาย 4. เพื่อส่งเสริมหใ้ประชาชออกกำลังกายอย่างถูกต้อง 5. เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-16)

90.00

16/09/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 23,750.-บาท และงดเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิกเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-13)

60.00

13/08/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 27,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 15,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : งดเบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

งดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย (แอโรบิก) ปิดลานกีฬา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ จึงไม่มีการเบิกจ่ายตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกต่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 18,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 25,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก เดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 27,500.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวิทยากรแอโรบิก เดือนธันวาคม 62 เป็นเงิน 26,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวิทยากรแอโรบิก เดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 28,750.- เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 26,250.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งวิทยากรแอโรบิก จัดเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3161

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3161

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **