ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50320000-3162

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสมหทัย ตรีวุธ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่อง การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนให้รู้จักการบริหารจัดการรายได้ของตนเอง ส่งเสริมวินัยในการออม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของการออมให้แก่ประชาชน สำนักงานเขตราชเทวี เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรู้จักเก็บออม สามารถบริหารเงินออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมไปลงทุนในช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.256๒ ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.2 เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ที่ 3.2.1.1. แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินทุน

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออมเงินของครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงินให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ ข้อกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการออม การทำบัญชีครัวเรือน การสร้างวินัยทางการเงินให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนในชุมชนเขตราชเทวี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-29)

100.00

29/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-16)

90.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุในดำเนินงาน 20,000.- และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20,000.- เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-20)

70.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ ด้านการออมเงิน และส่งเสริมการออมเงิน ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - 8 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณ โดยดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน ให้กับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี และรวบรวมเอกสารเพื่อจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3162

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3162

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **