ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50320000-3163

สำนักงานเขตราชเทวี

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวอรทัย ศรีประไหม #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรสำคัญของชาติ ห้องสมุดคือขุมคลังทางปัญญาของชุมชน หัวใจสำคัญของห้องสมุดคือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ทรัพยากรสำคัญของขาติมีขุมคลังทางปัญญา เห็นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และทักษะการคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมขั้นพื้นฐานส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ณ บ้านหนังสือเขตราชเทวี จำนวน 4 หลังๆ ละ 6 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยืมเงินยืมใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โดยเริ่มจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มกราคม 2563 จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นวันจันทร์) ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนรูปแบบงาน และจัดทำกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือเขตราชเทวี ประมาณเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **