ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน : 50320000-3163

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรทัย ศรีประไหม #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรสำคัญของชาติ ห้องสมุดคือขุมคลังทางปัญญาของชุมชน หัวใจสำคัญของห้องสมุดคือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ทรัพยากรสำคัญของขาติมีขุมคลังทางปัญญา เห็นควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และทักษะการคิด และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์เครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีความรู้ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมขั้นพื้นฐานส่งเสริมการอ่านของเด็กและเยาวชน ณ บ้านหนังสือเขตราชเทวี จำนวน 4 หลังๆ ละ 6 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-18)

100.00

18/06/2563 : จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน จำนวน 5 ครั้ง, เบิกจ่ายค่าวัสดุ และเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-17)

80.00

17/06/2563 : เบิกจ่ายค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม จำนวน 100,000.-บาท และชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ(ค่าอาหารและเครื่องดื่ม) เป็นเงิน 12,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ และอยู่ระหว่างจัดทำฎีกาชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ไปทั้งหมด 5 ครั้ง ดังนี้ วันที่ 18,19,21,22,23 มกราคม 2563 และอยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ และอยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-18)

60.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำเอกสารจัดซื้อวัสดุในการดำเนินงาน และรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย(ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ)เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยืมเงินยืมใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โดยเริ่มจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มกราคม 2563 จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นวันจันทร์) ณ บ้านหนังสือในพื้นที่เขตราชเทวี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนรูปแบบงาน และจัดทำกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว โดยจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือเขตราชเทวี ประมาณเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3163

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3163

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **