ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม : 50320000-3164

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวคณัสวรรณ ศุขประมวล #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมอิสลาม หมายถึงวิถีในการดำเนินชีวิตหรือรูปแบบแห่งพฤติกรรมของมุสลิมตลอดจนสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัพธา อัลลอ คือพระเจ้าเพียงองค์เดียว และมูฮัมมัด คือ ศาสนทูตของพระองค์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 คือ องค์มิติ องค์การ องค์พิธีกรรม และองค์วัตถุ ชาวมุสลิมทุกคนจังต้องใช้วัฒนธรรมอิสลามเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต รวมทั้งต้องมีความศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกรุอาน การศรัทธาในพระคัมภีร์อัลกุรอานทั้งเล่มเป็นหลักการหนึ่งที่มุสลิมทุกคนต้องศรัทธา นั่นหมายความว่าหากไม่ศรัทธาในอัลกุรอาน หรือศรัทธาเพียงบางส่วนก็เป็นมุสลิมไม่ได้ การส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา และเห็นว่าหากได้นำเอาหลักและแนวทางของศาสนาอิสลามเข้ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้ว จะเกิดประโยชน์ในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันนให้เยาวชนปลอดภัยจากภัยสังคมทั้งปวดได้เป็นอย่างดี

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม 2. เพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

อบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาาม ให้กับเยาวชนในพื้นที่เขตราชเทวี จำนวน 5 ชุมชน ดังนี้ - ชุมชนย้านครัวเหนือ จำนวน 30 คน - ชุมชนย้านครัวคะวันตก จำนวน 70 คน - ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) จำนวน 50 คน - ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 30 คน - ชุมชนคลองส้มป่อย จำนวน 30 คน โดยอบรมแบบไป - กลับ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 7 วัน เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มัสยิดดารุ้ลฟาละห์. ยามีอุ้ลค็อยรียะห์, ดารุ้ลอะมาน, โรงเรียนอัลดุลลานุสรณ์, มูลนิธิเพื่อการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-13)

10.00

13/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-15)

10.00

15/07/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-06-17)

0.00

17/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน ประกอบกับอยู่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-05-20)

0.00

ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลามตามที่กำหนดไว้ในโครงการได้ จำเป็นต้องเลื่อนการอบรมออกไปก่อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-19)

40.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเรียนผู้บริหารเขตเพื่อหารือว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้มีการแพร่ระบาดของเชื้่อไวรัสโคโรนา COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-07)

40.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติเงินประจำงวด ประสานชุมชนและมัสยิดในการจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาอิสลาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-20)

40.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำกำหนดการ และรายละเอียดวัสดุที่ต้องใช้ในการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและงบประมาณแล้ว ประสานชุมชนอิสลามในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3164

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3164

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **