ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน : 50320000-3172

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวอรนุช พัทักษ์วารี #6777

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นการพัฒนาผสมผสานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิตนั้น การส่งเสริมการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งคือ การพัฒนาด้านจิตใจนั้น นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นอันดับแรก เพราะว่าจะส่งผลให้การพัฒนาด้านอื่นๆ ก้าวไกลยิ่งขึ้น การบรรพชาสามเณรในชุมชนภาคฤดูร้อนช่วงปิดเทอมภาคเรียน เพื่ออบรมจริยธรรมและสืบสานพุทธศาสนา เป็นการเสริมสร้างจิตใจที่ดีงามให้กับเยาวชนและมีคุณธรรม สอดคล้องตามแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตราชเทวี จึงร่วมกับวัดในพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่

50320700/50320700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมศีลธรรมและจริยธรรมในด้านศาสนาในกับเยาวชนของชาติ 2. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดบรรพชาสามเณร ในช่วงปิดภาคการเรียนฤดูร้อนหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 ในเดือนเมษายน 2563 ให้กับเยาวชน จำนวน 160 คน ณ วัดในพื้นที่ 2 วัดๆ ละ 80 คน บรรพชา ณ วัดดิสหงษาราม (มักกะสัน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และปฏิบัติธรรม ณ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 80 รูป และวัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 รูป โดยรับสมัครจากโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-30)

10.00

30/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-20)

10.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3172

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3172

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0770

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **