ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!! : 50320000-3188

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวทิพย์รัตน์ ฐากูรจิรนนท์ #6757

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตราชเทวีมีคลองในความรับผิดชอบ จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองส้มป่อย และคลองสวนอ้อย (ข้างสถานทูตอินโดนีเชีย) โดยในปัจจุบันคลองสวนอ้อยฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยสำนักการระบายน้ำ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของถนนเพชรบุรี และถนนพญาไทลงสู่คลองแสนแสบได้รวดเร็วขึ้น และสำนักงานเขตราชเทวีได้สำรวจพบว่าคลองส้มป่อยซึ่งทำหน้าที่รับน้ำจากถนนเพชรบุรี และรับน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลอง ลงสู่คลองแสนแสบเช่นกัน ในปัจจุบันมีการสะสมของเศษดิน และขยะสิ่งปฏิกูล สูงกว่าระดับน้ำทะเล (-2.00) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีคลองส้มป่อยจำเป็นต้องได้รับการขุดลอก อีกทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณคลองส้มป่อยมีการร้องเรียนขอให้สำนักงานเขตหาทางแก้ไขปัญหาน้ำในคลองเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวน และความสกปรก รกเกะกะบริเวณริมคลองที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค เช่น ยุง และหนู อีกทั้งจากการออกตรวจพื้นที่ของคณะผู้บริหาร และการลงชุมชนของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าสภาพแวดล้อมตลอด 2 ข้างคลอง สกปรก ไม่เป็นระเบียบ และไม่สวยงาน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ในการนี้สำนักงานเขตราชเทวีจึงได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” (แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองส้มป่อย และพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบคลอง โดยการสำรวจ รับฟัง นำปัญหาและแนวทางที่ได้รับมาหาทางแก้ไข และพัฒนา พร้อมกับเชิญชวนประชาชนที่อาศัยอยู่ทั้งใน และนอกชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณคลองส้มป่อย ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน และภาคเอกชนในพื้นที่ มารร่วมกันพัฒนา และรักษาสภาพของคลองส้มป่อย และปรับภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองฯ เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับการดูแลคลองฯ และพื้นที่ต่อไป

50320100/50320100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม 2 ฝั่งของคลองส้มป่อยให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสะดวก ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้ชีวิต และอยู่อาศัยของประชาชน 2.2 สร้างความยั่งยืนในการดูแลรักษาคลองส้มป่อย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์แนวกำแพงริมคลองให้มีความสะอาด สวยงาม 3.2 เพื่อลดปริมาณขยะ วัชพืช และแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 3.3 เพิ่มสะพานข้ามคลอง และปรับปรุงทางลาดสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเหตุฉุกเฉิน 3.4 สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไข และพัฒนาคลองส้มป่อย และบริเวณริมคลองให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ร้อยละของจำนวนทางลาด และสะพานข้าม ที่ได้ดำเนินการ เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ดำเนินการปรับปรุงทางลาด จำนวน 6 จุด และสะพานข้ามคลอง 1 จุด) 2. ร้อยละของครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมคลองส้มป่อย ร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ครัวเรือนรอบคลองฯ เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษา และเฝ้าระวังสภาพคลองฯ และความสะอาด จำนวน 24 ครัวเรือน) 3. ค่าเฉลี่ยของคุณภาพน้ำเมื่อจบโครงการดีขึ้น เป้าหมาย ดีขึ้น ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ (ไตรมาสที่ 3 ผลดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 2 ผลแย่กว่าไตรมาสที่ 1) 4. ไม่มีปัญหาขยะและวัชพืช เป้าหมาย ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 (ดำเนินการรักษาสภาพเก็บขยะและวัชพืชอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์) 5. กิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการของประชาชนและภาคีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 10 กิจกรรมดำเนินการครบเรียบร้อย 6. จัดทำคู่มือถอดแบบบทเรียนโครงการส้มป่อย ไม่ปล่อย ไม่ทิ้ง สวยพริ้งตลอดคลอง WOW!!! เป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะในลำคลองเป็นประจำทุกสัปดาห์ และถอดบทเรียนจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุม คทง. ชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. จัดทำช่้องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานเขต กับ ปชช.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการเสนอ คกก. เพื่อทราบ 2. ประชุม คทง. ชี้แจงโครงการ แนวทางการดำเนินงาน และเป้าหมายของโครงการ 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 4. จัดทำช่้องทางการสื่อสารระหว่างสำนักงานเขต กับ ปชช.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3188

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3188

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0774

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
63.00

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **