ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50330000-3069

สำนักงานเขตคลองเตย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายณัฐพล คณิตบุญ โทร.5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบสำนักงานเขตได้ซักซ้อมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 3.เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 4.เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตคลองเตยที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานเขตคลองเตยมีความรู้และทักษะในการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 2.ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและเข้าใจวิธีการป้องกันและระงับเมื่อเกิดเหตุ 3.ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3069

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3069

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0786

ตัวชี้วัด : 4. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดตามภารกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **