ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50330000-3069

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายณัฐพล คณิตบุญ โทร.5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดเขตคลองเตยเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน 429 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ชุมชนละ 1 คน จำนวน 41 ชุมชน รวม 41 คน รวมทั้งสิ้น 470 คน

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตในการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยโดยรอบสำนักงานเขตได้ซักซ้อมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 3.เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 4.เพื่อซักซ้อมแนวทางการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

1.ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตคลองเตยที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานเขตคลองเตยมีความรู้และทักษะในการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 2.ประชาชนในพื้นที่มีความตื่นตัวและเข้าใจวิธีการป้องกันและระงับเมื่อเกิดเหตุ 3.ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการยกเลิกการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : 1. กำหนดอบรมสร้างเสริมสมรรถภาพอาสาสมัครฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 2. กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกอาสาสมัครฯ ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3069

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3069

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0786

ตัวชี้วัด : 4. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติดตามภารกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **