ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50330000-3070

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจันจิรา วรรณโร โทร. 5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหลายเรื่อง ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ต้องใช้เทคนิคและวิธีการโดยเฉพาะจึงจะได้ประสิทธิภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้และในการปฏิบัติการส่วนใหญ่ต้องอาศัยการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจึงจะสามารถเข้าเผชิญกับภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งการฝึกอบรมอาสามัครเหล่านั้นจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในเทคนิคและวิธีการเฉพาะ ในบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในระบบการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและมีความพร้อมต่อการเข้าเผชิญและป้องกันภัยคุกคามฝ่ายพลเรือนในขั้นตอนต่างๆ ของแต่ละสถานการณ์รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างเป็นระบบในขั้นตอนต่างๆ ของแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรวบรวมบทเรียนจากการฝึกอบรมนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 รุ่น เป็นเวลา 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ จำนวน 10 คน รวมเป็น 60 คน เพื่อมุ่งหวังให้สมาชิก อปพร. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ยกเลิกการอบรมครั้งที่ 3 และคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-29)

95.00

29/8/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : ขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอยกเลิกการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการฝึกอบรมอาสาสมัครฯ ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และวันที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน เรียบร้อยแล้ว และได้เลื่อนการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 8,15,22 มีนาคม 2563 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 50 คน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการให้รับทราบอย่างทั่วถึง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **