ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัยภายในสำนักงานเขตคลองเตย และเข้าร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ กับหน่วยงานภายนอก : 50330000-3071

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณัฐพล คณิตบุญ โทร 5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างกว้างขวาง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันจากทุกภาคส่วน สำนักงานเขตคลองเตยจึงจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการขึ้น เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการ ได้แก่ สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ประเภท การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรำ รำวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 2 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 90 ของสถานประกอบการที่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับหน่วยงานภายนอกจำนวน 9 ครั้ง และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงานเขต 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : ซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขต เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขต ภายในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ ภายในสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) จึงไม่สามารถเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : เข้าร่วมการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณภัย กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 2 ครั้ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3071

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3071

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0787

ตัวชี้วัด : 7. จำนวนการซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 9.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **