ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50330000-3072

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวจันจิรา วรรณโร โทร. 5009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองรวมทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนเมือ่เกิดเหตุภัยร้ายแรงต่างๆ ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการสำคัญเพื่อให้เป็นผู้ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานเขต สถานีดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนกิจการการปฏิบัติงานของ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 4. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ 5. เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยที่ประสบภัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

อำนวยการศูนย์ อปพร. และ จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตคลองเตย ปฏิบัติงานประจำศูนย์ อปพร. เขตคลองเตย ในการรับแจ้งข่าวสารเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขต ช่วงระหว่างเวลา 16.00 - 24.00 น. และช่วงเวลา 24.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จำนวน 2 คนต่อผลัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-29)

98.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-26)

90.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-30)

75.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-01)

20.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมดำเนินการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3072

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3072

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **