ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50330000-3073

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางฝนทิพย์ ว่องเบญจะ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตคลองเตย มีสภาพเป็นชุมชนแออัด ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นแปรตามอัตราการเพิ่มของประชากร พื้นที่บางชุมชนอยู่ริมคลองหรือริมทางรถไฟหากจัดการด้านกายภาพในชุมชนไม่ดีพอหรือประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการลดแยกขยะรวมถึงการรักษาความสะอาดจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดทำโครงการ "อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน" เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อช่วยลดและแยกมูลฝอย ซึ่งจะทำให้การจัดการมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามนโยบายของ ผว.กทม. อีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการมูลฝอยของ กทม. โครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจั