ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50330000-3074

สำนักงานเขตคลองเตย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตคลองเตยมีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 12,994 ตารางกิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลาดสด ประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นั้นมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอินทรีย์สูงถึง ร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งมูลฝอยอินทรีย์ (Organic waste) คือ สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยและสำนักงานเขตคลองเตย สามารถดำเนินโครงการ โดยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธีได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงควรจัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (น้ำจุลินทรีย์) และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในระบบการจัดการขยะมูลฝอย อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องเก็บขน และนำไปกำจัด ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3ประชาชนได้รับความรู้ในการแปรรูปขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนในรูปของน้ำจุลินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ 4 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตคลองเตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น้ำยาเคมีสำหรับสุขภัณฑ์ หรือปุ๋ยเคมี เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในชุมชน, สถานศึกษา, อาคารขนาดใหญ่, โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด สามารถขยายผลการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ คุณประโยชน์ ให้กับผู้สนใจนำไปจัดทำต่อได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการฯให้สำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการฯและแผนการใช้งบประมาณเพื่อเสนออนุมัติเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3074

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3074

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0766

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.2400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **