ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50330000-3074

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในพื้นที่เขตคลองเตยมีพื้นที่ความรับผิดชอบประมาณ 12,994 ตารางกิโลเมตร เป็นบริเวณที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นลำดับต้น ๆ ของกรุงเทพมหานคร เช่น อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานศึกษา โรงพยาบาล ตลาดสด ประชาชนในชุมชน ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการจัดการมูลฝอย ซึ่งปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้นั้นมีองค์ประกอบของขยะมูลฝอยอินทรีย์สูงถึง ร้อยละ 68 เมื่อเทียบกับมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งมูลฝอยอินทรีย์ (Organic waste) คือ สิ่งที่ย่อยสลายง่าย ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เปลือกผลไม้ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยและสำนักงานเขตคลองเตย สามารถดำเนินโครงการ โดยประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการจัดการมูลฝอยอย่างถูกวิธีได้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงควรจัดทำโครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารและเศษผักผลไม้ โดยนำมาแปรสภาพให้เป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพ (น้ำจุลินทรีย์) และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในระบบการจัดการขยะมูลฝอย อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม 2เพื่อลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่ต้องเก็บขน และนำไปกำจัด ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 3ประชาชนได้รับความรู้ในการแปรรูปขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนในรูปของน้ำจุลินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ 4 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่เขตคลองเตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน เช่น น้ำยาเคมีสำหรับสุขภัณฑ์ หรือปุ๋ยเคมี เป็นต้น

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในชุมชน, สถานศึกษา, อาคารขนาดใหญ่, โรงพยาบาล, ร้านอาหาร, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และตลาดสด สามารถขยายผลการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ คุณประโยชน์ ให้กับผู้สนใจนำไปจัดทำต่อได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากเปลือกผลไม้พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือในวันที่ 23 ส.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากเปลือกผลไม้พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนแฟลต 1 - 10 วันที่ 11.ก.ค.63 และชุมชนวัดคลองเตยในวันที่ 18 ก.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากเปลือกผลไม้พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนเปรมฤทัยเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สาธิตการทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจากเปลือกผลไม้พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมกระถางสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ผักให้กับชุมชนเกาะกลางเมื่อวันที่ 2 พ.ค.63 และชุมชนริมคลองพระโขนงวันที่ 20 พ.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์การทำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ (หัวเชื้อน้ำจุลินทรีย์ เปลือกผลไม้ กากน้ำตาล ) เพื่อนำไปสาธิตและส่งเสริมให้กับชุมชนเกาะกลาง ชุมชนริมคลองพระโขนง พร้อมทั้งจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผัก และกระถางเพาะเมล็ดผักสำหรับนำไปแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมการดูการสาธิตดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..1.เจ้าหน้าที่จากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรดาดฟ้าชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคลองเตย เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการที่บริษัท 2.เจ้าหน้าที่นำน้ำหมักจุลินทร์ชีวภาพแจกให้กับประชาชนชุมชนเกาะกลางพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในการนำน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสาธิตให้ความรู้การนำเศษอาหารเศษพืช ผัก ผลไม้ มาทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ และการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษให้แก่ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ที่เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรดาดฟ้าชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสาธิตให้ความรู้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมสวนเกษตรดาดฟ้าชั้น 4 อาคารสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตให้ความรู้ในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และการปลูกพืชสวนครัวปลอดสารพิษให้แก่ประชาชนในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการฯให้สำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการฯและแผนการใช้งบประมาณเพื่อเสนออนุมัติเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3074

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3074

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0766

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

100 / 100
2
9.33

100 / 100
3
13.29

100 / 100
4
20.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **