ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50330000-3075

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอัศวิน อุปแสน 02-2495532

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย เป็นโครงการตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่จะพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอาคารสถานที่ภายใต้หลักการ Clean and Green ซึ่งประกอบด้วย การจัดการมลพิษจากขยะและน้ำเสีย การสุขาภิบาลส้วม การจัดการพาหะนำโรค การพัฒนาพื้นที่สีเขียว ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกสาธารณะของประชาชน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ปลอดโรค ลดความเสี่ยงของโรคระบาดจากแมลงและสัตว์นำโรคและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม

50330400/50330400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ ให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 2 เพื่อปรับปรุง พัฒนามาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบกิจการและอาคารสาธารณะ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมกระบวนการมีสวนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป 4 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสังกัดสำนักงานเขตในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่เพื่อการจัดการสุขาภิบาลเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย 5 เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย และสนับสนุนเป้าหมายหลักด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง พึ่งตนเองได้

เป้าหมายของโครงการ

1 ข้าราชการ และลูกจ้างฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย วันละ 4 คน จำนวน 48 ครั้ง 2 มีรายงานผลการตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 3 การจัดการอาคารสถานที่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตคลองเตยมีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการฯ ครบถ้วนสมบูรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,200 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 25,650 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,200 บาท เรียบร้อยแล้ว 6 อยู่ระหว่างดำเนินการค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

6/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 25,650 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 อยู่ระหว่างดำเนินการค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 19,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลัง มีหนังสือที่ กท 7208/290 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณ รายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและได้รับจัดสรรงบกลาง รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนเงินงบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 25,650 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ฝ่ายการคลัง มีหนังสือที่ กท 7208/290 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือตรวจสอบงบประมาณ รายการที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและได้รับจัดสรรงบกลาง รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ระงับการก่อหนี้และขอยกเลิกเงินประจำงวดหรือส่งคืนเงินงบกลาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 38,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 24,225 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:45%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
:35%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และรวบรวมส่งสำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3075

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3075

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **