ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50330000-3076

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสิริโสภา เดชศรชัยสิทธิ์ 02-2495532

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1 วิสัยทัศน์ “กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ” 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการมี 3 ประการ 2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการวางระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร 2.2 การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค 2.3 การเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3 เป้าหมายหลัก ผลลัพธ์สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยมี 4 ประการ คือ 3.1 ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังด้วยวิธีตรวจหาอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 3.2 พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล 3.3 พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 3.4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยในพื้นที่เขตภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตคลองเตยจึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหารให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

50330400/50330400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษร้อยละ 90 2 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี (จำนวนสถานประกอบการอาหารทั้งหมดในพื้นที่เขต 849 ราย พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี จำนวน 849 ราย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 87.77 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 87.77 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

6/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 87.77 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สถานประกอบการต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพนักงาน โดยพนักงานใหม่ยังไม่ได้รับการสอบผู้สัมผัสอาหาร และจำนวนโควต้าการอบรมของกรุงเทพมหานครมีจำกัด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละ 73 ของสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ทั้งนี้ สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว 6 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 7 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนมีนาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 8 เบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :สำนักอนามัยมีหนังสือที่ กท 0714/3077 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ขอความร่วมมือสำนักงานเขตชะลอการตรวจรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครในกรณีป้ายรับรองฯ สิ้นอายุไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-31)

40.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว 6 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เรียบร้อยแล้ว 6 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนกุมภาพันธ์ 4,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนธันวาคม 4,800 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 เบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 5 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ 3,800 บาท และค่าอาหารกลางวัน 4,400 บาท ของกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 4,800 บาท 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและด้านจุลชีววิทยา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0769

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
43.01

100 / 100
2
65.24

100 / 100
3
87.77

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **