ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50330000-3076

สำนักงานเขตคลองเตย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวสิริโสภา เดชศรชัยสิทธิ์ 02-2495532

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ 1 วิสัยทัศน์ “กรุงเทพจะเป็นเมืองอาหารปลอดภัย อาหารปลอดโรค ปลอดสารพิษ บริโภคได้อย่างมั่นใจ” 2 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางดำเนินการมี 3 ประการ 2.1 การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เน้นการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science based) และการวางระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของอาหาร 2.2 การสร้างหลักประกันเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค 2.3 การเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3 เป้าหมายหลัก ผลลัพธ์สุดท้ายที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยมี 4 ประการ คือ 3.1 ประชาชนมีสุขภาพดี บริโภคอาหารปลอดภัย โดยมีมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังด้วยวิธีตรวจหาอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ 3.2 พัฒนาคุณภาพระบบงานสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐานสากล 3.3 พัฒนากฎหมาย ข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานครให้เหมาะสม และสร้างระบบบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 3.4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยในพื้นที่เขตภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย สำนักงานเขตคลองเตยจึงจัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย ปี พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย พัฒนาแหล่งผลิตอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร/สถานที่สะสมอาหารให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน

50330400/50330400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการ 3 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึกและความร่วมมือขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในเรื่องอาหารปลอดภัย 4 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างความมั่นใจในการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1 ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารพิษร้อยละ 90 2 ส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 เบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 2 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 9,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 3 เบิกจ่ายค่าตัวอย่างผักตรวจหายาฆ่าแมลงเดือนพฤศจิกายน จำนวน 9,000 บาท และเดือนธันวาคม จำนวน 4,200 บาท เรียบร้อยแล้ว 4 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตัวอย่างอาหารเดือนพฤศจิกายน 4,800 บาท 5 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายต่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 28,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้ว อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเคมีภัณฑ์ กิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดปลอดภัย จำนวน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:จัดซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและด้านจุลชีววิทยา
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ขออนุมัติเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3076

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3076

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0769

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 43.0100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
43.01

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **