ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การประชุมครู : 50330000-3077

สำนักงานเขตคลองเตย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

น.ส.กันตา กสิการ โทร.5027

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

50330700/50330700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 3.1.2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางการศึกษาที่ตนมีส่วนรับผิดชอบอยู่ 3.1.3 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ด้านปริมาณ - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 130 คน เข้าร่มประชุมโดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง 3.2.2 ด้านคุณภาพ - ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวนโยบายทางด้านการศึกษาและทิศทางในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ เตรียมเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3077

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3077

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0771

ตัวชี้วัด : 13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **