ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50330000-3097

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนคเรศ อุดมทรัพย์ โทร.5035

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคลองเตย ,เพื่อสืบทอดและสนับสนุนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ,เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุผู้่เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน

50331000/50331000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคลองเตย 2. เพื่อสืบทอดและสนับสนุนภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 3. เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ พัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และพัฒนาการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่าย 4. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุผู้่เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตคลองเตย และจัดกิจกรรมเผยแพร่แสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมเผยแพร่แสดงผลงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนจัดเตรียมกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนจัดเตรียมกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนจัดเตรียมกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนจัดเตรียมกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-28)

45.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-27)

32.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดซื้อวัสดุดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-26)

24.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการคัดลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-25)

12.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3097

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3097

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0789

ตัวชี้วัด : 12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **