ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50330000-3103

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

สิบเอก เอกราช แผ้วตัน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย , เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตคลองเตย

50331000/50331000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุน เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2. เพื่อให้ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่างๆ ของไทย และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 3. เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตคลองเตย

เป้าหมายของโครงการ

1. เชิงปริมาณ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญตามประเพณี และวันสำคัญของชาติเพื่อร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่เขตคลองเตย 2. เชิงคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีไทย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-27)

60.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-30)

75.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวดในการจัดกิจกรรมที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนการจัดกิจกรรมเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงานวันสงกรานต์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-01-27)

48.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การหาผู้รับจ้างโครงการวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-26)

40.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาสถานที่จัดงานวันสงกรานต์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-25)

8.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินประจำงวดจัดกิจกรรมที่ 1 งานวันพ่อ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3103

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3103

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0790

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนการจัดกิจกรรมงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **