ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขัน - ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า : 50330000-3108

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายเทศกิจ โทร.5032

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีระเบียบ มีวินัย ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

50330900/50330900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เขตคลองเตยมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน มีระเบียบ มีวินัย

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนที่พักอาศัย และประชาชนที่ใช้พื้นที่เขตคลองเตย 2. ผู้ค้า ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เจ้าของอาคาร นักเรียน 3. ลดผู้กระทำวามผิด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จับกุม 20 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 17,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จับกุม 15 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 14,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนเมษายน 2563 จับกุม 11 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 15,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนมีนาคม 2563 จับกุม 30 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 34,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จับกุม 45 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 46,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนมกราคม 2563 จับกุม 43 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 45,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนธันวาคม 2562 จับกุม 31 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 34,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จับกุม 50 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 49,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : กวดขันจับ - ปรับ ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า ประจำเดือนตุลาคม 2562 จับกุม 58 ราย ปรับเป็นเงินจำนวน 58,900 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1. ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน จับกุม ผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำผิด ที่จอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อเลื่อน บนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3108

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3108

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0788

ตัวชี้วัด : 10. จำนวนการกวดขัน - ปรับ ผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

ค่าเป้าหมาย ครั้งต่อวัน : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้งต่อวัน : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อวัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **