ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตู้เขียว) บูรณาการ : 50330000-3110

สำนักงานเขตคลองเตย

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

ฝ่ายเทศกิจ โทร. 5032

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย

50330900/50330900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตคลองเตย 2. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. เพื่อแก้ไขเหตุฉุกเฉิน เหตุร้ายอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่เสี่ยงภัยที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อก่อนการเกิดอาชญากรรมให้ดำเนินการติดตั้งตู้เขียวในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวทุกจุด เพื่อกำหนดเป็นจุดสำหรับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงบันทึกการตรวจพื้นที่ฯ 2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม รวมถึงอุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าส่องสว่างหรือกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 3. จัดทำแผนที่ตั้งของพื้นที่เสี่ยง ทั้งที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และพื้นที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งระบุเหตุผลหรือปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความไม่ปลอดภัย ขอบเขตพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจตรา รวมถึงจุดติดตั้งตู้เขียวและจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3110

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3110

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0768

ตัวชี้วัด : 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **