ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50330000-3111

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายเทศกิจ โทร.5032

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตคลองเตยเป็นเขตที่มีประชาชนพักอาศัยในอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนสายหลักและซอยต่างๆ จำนวนมาก และบางซอยเป็นซอยเปลี่ยวมีที่รกร้างว่างเปล่าเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมหรือปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะสุภาพสตรีในการเดินทางกลับที่พักอาศัย หลังจากเลิกประกอบอาชีพในแต่ละวันในเวลากลางคืน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

50330900/50330900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดกับประชาชน 3. เพื่อให้บริการหรืออำนวยความสะดวก และเกิดความอุ่นใจของประชาชนในการเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแล

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ไม่มีปัญหาอาชญากรรม หรือฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ จี้ปล้นทรัพย์ในพื้นที่เป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1. เตรียมการและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงการ 2. จัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจจอดหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย พร้อมให้บริการรับ - ส่ง ประชาชนที่ใช้บริการจนถึงที่พักอาศัย ช่วงเวลา 21.00 น. - 24.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0793

ตัวชี้วัด : 17. จำนวนครั้งในการรับ - ส่งประชาชนที่ใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย ครั้งต่อวัน : 1

ผลงานที่ทำได้ ครั้งต่อวัน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อวัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **