ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50330000-3111

สำนักงานเขตคลองเตย

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

ฝ่ายเทศกิจ โทร.5032

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-

50330900/50330900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดกับประชาชน 3. เพื่อให้บริการหรืออำนวยความสะดวก และเกิดความอุ่นใจของประชาชนในการเดินทางกลับที่พักอาศัยในเวลากลางคืนที่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแล

เป้าหมายของโครงการ

1. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2. ไม่มีปัญหาอาชญากรรม หรือฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ จี้ปล้นทรัพย์ในพื้นที่เป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๑ นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดจุดรับบริการประชาชน และจัดรถยนต์สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถสายตรวจ จอดรอหรือวิ่งบริเวณพื้นที่เป้าหมาย และให้บริการรับ - ส่งประชาชนจนถึงที่พัก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3111

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3111

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0793

ตัวชี้วัด : 17. จำนวนครั้งในการรับ - ส่งประชาชนที่ใช้บริการโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ

ค่าเป้าหมาย ครั้งต่อวัน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้งต่อวัน : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้งต่อวัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **