ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษาปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50330000-3112

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยได้กำหนดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวก สบาย ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565) โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคือ 15 ตร.ม./คน ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น 7,974 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 37.9 ล้าน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 6.69 ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่มากกว่า 3 ล้านกว่าต้น จึงมีความจำเป็นที่กรุงเทพมหานครต้องพยายามดำเนินการปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ และรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล สำนักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่เขตคลองเตยมีจำนวนพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตคลองเตยและหน่วยงานต่างอื่นๆ ในรูปแบบของสวนสาธารณะ/สวนหย่อมจำนวนทั้งสิ้น 125 แห่ง คิดเป็นพื้นที่ 7.2 แสน ตร.ม. อัตราส่วนพื้นที่สีเขียว 7.07 ตร.ม./คน มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นจำนวนมากถึง 5,000 ต้น ซึ่งต้องมีการบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวตลอดจนต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดในพื้นที่ เพื่อให้มีความสมบรูณ์ สวยงาม ให้ร่มเงา สร้างร่มรื่น และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมืองตลอดจนเป็นการสร้างภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงามอีกทางหนึ่ง ประกอบกับนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนสายหลัก สายรอง สวนหย่อมต่างๆ ในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการบำรุง ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ให้สวยงามควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้คงอยู่ สร้างความร่มรื่น และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่อไป

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงาม ร่มรื่น พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นกระจายทั่วพื้นที่ 2. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูกต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลง เนื่องจากโรคแมลง ลมพายุ 3. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตให้สวยงาม ร่มรื่นต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อและรับบริการของสำนักงานเขตคลองเตย 4.เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอตามมาตรฐานสากล

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุงพื้นที่ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ ให้เกิดความเรียบร้อย ร่มรื่น และสวยงาม ในพื้นที่เขตคลองเตย ดังนี้ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมต้นไม้ใหญ่บริเวณสวนหย่อมทางเท้าและเกาะกลางถนนสุขุมวิท 2 ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมถนนพระราม 4 3ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อมเกาะกลางถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกคลองเตยถึงแยกอโศก-มนตรี 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเขตเพื่อความสวยงาม ร่มรื่น และสร้างความประทับใจสำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ได้ตัวผู้ประกอบการและลงนามในสัญญา (ใบสั่งซื้อ) เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2563 ครบกำหนดสัญญา (ส่งของ) วันที่ 2 ก.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มติที่ประชุมสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้สำนักงานเขตคลองเตย สามารถดำเนินการตามโครงการฯ ได้เนื่องจากได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดมาแล้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-30)

55.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..สำนักงบประมาณได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 2563 ให้ระงับการก่อหนี้ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงต้องชะลอการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ตามโครงการให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก..สำนักงบประมาณได้ประกาศให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินประจำงวดรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 2563 ให้ระงับการก่อหนี้ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงต้องชะลอการดำเนินงานซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคา e-bidding จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ตามโครงการให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชะลอการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ฯ ตามโครงการฯ เพื่อปฏิบัติหนังสือ สนง.กทม.ที่ กท 1902/00555 ลว. 23 มี.ค. 2563 เวียนแจ้งให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2563 หมวดค่าครุภัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยังคงเข้าดำเนินการบำรุง ปรับปรุง ดูแลต้นไม้ และพื้นที่ให้คงความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดและจะดำเนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุโครงการฯในช่วงเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่สีเขียวที่ทรุดโทรมให้สวยงามและปลูก ต้นไม้ใหญ่ทดแทนส่วนที่ลดลงเนื่องจากโรคแมลง และลมพายุพัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3112

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3112

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0770

ตัวชี้วัด : 11. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
58.33

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **