ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย : 50330000-3114

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุขุมาลย์ พินธุสมบัติ 0 2249 5532

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

มาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารงานและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 1. มาตรฐานสำหรับทุกหน่วยงาน 2. มาตรฐานสำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงเฉพาะเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง รังสี สารเคมีอันตราย เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ งานประดาน้ำ ที่อับอากาศ และงานก่อสร้าง หรือลักษณะการดำเนินการอื่นที่มีความเสี่ยงจากการทำงาน เช่น สำนักงานเขจ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม ที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงสามารถเกิดอุบัติเหตุและอันตรายจากการทำงานได้ เป็นต้น 3. มาตรฐานสำหรับหน่วยงานที่มีการดำเนินการเข้าข่ายประเภทกิจการเฉพาะ เช่น สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ สถานพยาบาล (โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข) และสำนักอนามัย (สำนักงานชัณสูตรสาธารณสุข) เป็นต้น

50330400/50330400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 2. เพื่อคุ้มครองบุคลากรของกรุงเทพมหานครมิให้ได้รับอันตรายจากการทำงานจนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1 หน่วยงานมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดครบถ้วน 2 หน่วยงานมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3 หน่วยงานมีแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรในสังกัด พร้อมติดตามผลความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแนวทาง ข้อปฏิบัติ คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานฯ ดังกล่าว 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการ และความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นใช้ดำเนินงานหรือใช้ประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๖ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : 1. แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงานส่งสำนักอนามัยเดือนพฤศจิกายน 2562 2. ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และ งานตรวจพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายเทศกิจ 3. คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 4. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 5. เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 6 รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 7. สำเนาเอกสารตามข้อ 2-6 ส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 8. ดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย 9 สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยภายใน 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ รวบรวมผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานส่งสำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย 2 จัดทำข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน และเวียนทุกส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยทั้วกัน 3 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินงานผ่านทาง facebook ของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

6/26/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ทำให้สำนักงานเขตซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เนื่องจากต้องให้บริการ และดูแลประชาชนเป็นหลัก ต้องรับนโยบายตลอดจนบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ และระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) โดยเฉพาะในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้น และเร่งด่วน การดำเนินการดังกล่าวมีความยากในทางปฏิบัติ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เคยเผชิญมาก่อน ต้องมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคตามสถานการณ์ และต้องรายงานผลการดำเนินการรายวัน มีผลทำให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบประจำ และงานด้านอื่นๆ ต้องลดความสำคัญลง และไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดได้ 1 ขอขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ครบกำหนดส่งเดือนเมษายน 2563 ออกไป หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) จะคลี่คลาย โดยไม่หักคะแนน 2 ปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินของสำนักงานเขตใหม่ เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) แทน อาจเป็นแบบสำรวจ หรือ แบบประเมิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)) ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการลดภาระงานของสำนักงานเขตในช่วงเวลาต่อไปด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :1 สำนักอนามัย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0704/3382 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจและกรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจจัดส่งข้อมูลที่ e-mail : occ.bkk@gmail.com และจัดส่งเป็นหนังสือราชการให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563 2 ขอขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ครบกำหนดส่งเดือนเมษายน 2563 ออกไป หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) จะคลี่คลาย โดยไม่หักคะแนน 3 ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินของสำนักงานเขตใหม่ เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) แทน อาจเป็นแบบสำรวจ หรือ แบบประเมิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการลดภาระงานของสำนักงานเขตในช่วงเวลาต่อไปด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :1 สำนักอนามัย มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0704/3382 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เวียนแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสำรวจและกรอกข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรอกข้อมูลตามแบบสำรวจจัดส่งข้อมูลที่ e-mail : occ.bkk@gmail.com และจัดส่งเป็นหนังสือราชการให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563 2 ขอขยายระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารหลักฐานที่ครบกำหนดส่งเดือนเมษายน 2563 ออกไป หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) จะคลี่คลาย โดยไม่หักคะแนน 3 ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินของสำนักงานเขตใหม่ เป็นการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) แทน อาจเป็นแบบสำรวจ หรือ แบบประเมิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการลดภาระงานของสำนักงานเขตในช่วงเวลาต่อไปด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-31)

35.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และ งานตรวจพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายเทศกิจ 2 คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 3 จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 4 เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5 รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 6 สำเนาเอกสารผลการดำเินนการส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 7 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และ งานตรวจพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายเทศกิจ 2 คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 3 จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 4 เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5 รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 6 สำเนาเอกสารผลการดำเินนการส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 7 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-31)

25.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และ งานตรวจพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายเทศกิจ 2 คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 3 จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 4 เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5 รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 6 สำเนาเอกสารผลการดำเินนการส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562 7 อยู่ระหว่างดำเนินงานตามโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1 ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ของสำนักงานเขตคลองเตย พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยง 2 งาน ได้แก่ งานพิมพ์เอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายการศึกษา และ งานตรวจพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ราชการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายเทศกิจ 2 คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา 1 งาน ได้แก่ งานธุรการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ คือ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 3 จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย และแผนปฏิบัติงานโครงการ 4 เวียนข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานฯ การใช้รถยนต์ แจ้งส่วนราชการให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 5 รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 6 สำเนาเอกสารผลการดำเินนการส่งสำนักอนามัยภายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ของหน่วยงาน ส่งสำนักอนามัย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 (13 พ.ย.62) ทาง Email occ.bkk@gmail.com และ จัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคลองเตย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:คัดเลือกงานที่จัดการความเสี่ยงปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอด อย่างน้อย 1 งาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:นำข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปอลดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานให้สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานให้สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน และส่งสำเนาให้สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการปฏิบัติงานส่งสำนักอนามัย ตามกำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานฯ ไปใช้งานภายในหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 10
:ติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง มาตรฐานฯ ที่ดำเนินการในปีงบ 2563
:10%
เริ่มต้น :2019-11-08
สิ้นสุด :2019-11-08
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 12
:สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 13
:รายงานผลการปฏิบัติงาน และจัดส่งให้สำนักอนามัย
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3114

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3114

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0782

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **