ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตคลองเตย : 50330000-3115

สำนักงานเขตคลองเตย

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวพุทธชาติ แอ่นโก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

50330500/50330500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตคลองเตยในด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเขตคลองเตย เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : ดำเนินการแล้ว 10,835 หลังคาเรือน จากจำนวนทั้งสิ้น 73,351 หลังคาเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :1. เครื่องมืออุปกรณ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ข้อมูลอาคารชุดที่ได้มาจากกรมที่ดิน ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วน 4. แผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมืองไม่เป็นปัจจุบัน 5. การเข้าสำรวจบ้านอยู่อาศัยหลังใหญ่ไม่ได้รับความร่วมมือ และเข้าถึงยาก 6. ระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้อยเกินไป 7. ความหนาแน่นของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมาก ส่งผลให้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนทุกหลังคาเรือนเป็นไปได้ยาก และอาจไม่ทันเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3115

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3115

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0772

ตัวชี้วัด : 18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 18.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **