ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตคลองเตย : 50330000-3115

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพุทธชาติ แอ่นโก

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี

50330500/50330500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตคลองเตยในด้านการเงิน การคลัง รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของเขตคลองเตย เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างมีระบบ และสามารถตรวจสอบได้

เป้าหมายของโครงการ

จัดเก็บภาษีให้ได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 25 กันยายน 2563 1. ยอดสำนักงานเขตแจ้งการประเมิน จำนวน 16,575 ราย 2. ยอดที่ได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1,008 ราย ห้องชุด จำนวน 2,548 ราย 3. จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต ทั้งหมดจำนวน 16,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4,519 ราย จำนวนเงิน 48,385,512.19 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 366 ราย จำนวนเงิน 87,500,824.80 บาท จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 54 ราย จำนวนเงิน 211,981.44 บาท จัดเก็บภาษีป้าย จำนวน 3,159 ราย จำนวนเงิน 41,493,639.88 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 8,038 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,206,446.12 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : ดำเนินการสำรวจจำนวน 31,268 ราย เป็นจำนวน 40,963 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : ดำเนินการสำรวจจำนวน 31,268 ราย เป็นจำนวน 40,963 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 285 ราย จำนวนเงิน 43,954,592.12 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 44 ราย จำนวนเงิน 67,541.75 บาท ภาษีป้าย จำนวน 2,314 จำนวนเงิน 23,820,859 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,643 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 67,842,992.87

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 244 ราย จำนวนเงิน 37,576,795.54 บาท ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 41 ราย จำนวนเงิน 66,497.79 บาท ภาษีป้าย จำนวน 1,882 จำนวนเงิน 18,846,388.80 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,167 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,489,682.13

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : สำรวจห้องชุดเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 1,117 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : 1. สำรวจห้องชุดเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 16,510 ราย รวมผลความคืบหน้าจากเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,969 ราย (ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีรายการห้องชุดตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562) และจำนวนหลัง (H.I.D) จำนวน 28,969 หลัง 2. สำรวจสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 2,058 ราย รวมผลความคืบหน้าจากเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,299 ราย และจำนวนหลัง (H.I.D) จำนวน 11,994 หลัง 3. สรุปจำนวนหลัง (H.I.D) ของสำนักงานเขตมีจำนวน 73,351 หลังคาเรือน - สำรวจห้องชุดจำนวน 28,696 หลัง และสำรวจสิ่งปลูกสร้างจำนวน 11,994 หลัง รวมทั้งสิ้น 40,963 หลัง ผลดำเนินการคิดเป็น 55.85% - สำรวจห้องชุดและสิ่งปลูกสร้าง แล้วเสร็จจำนวน 31,268 ราย แบ่งเป็น - บ้านหลังหลักจำนวน 17,231 ราย/หลัง - บ้านหลังรองจำนวน 11,433 ราย/หลัง - การใช้ประโยชน์หลายประเภทจำนวน 516 ราย/หลัง - อื่นๆ จำนวน 2,088 ราย/หลัง - รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย/หลัง 4. จำนวนแปลงที่ดินทั้งหมดจำนวน 15,320 แปลง สำรวจสำเร็จแล้วจำนวน 4,021 แปลง คิดเป็น 26.25%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : ดำเนินการแล้ว 10,835 หลังคาเรือน จากจำนวนทั้งสิ้น 73,351 หลังคาเรือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :1. เครื่องมืออุปกรณ์การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทันสมัย 2. ขาดผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3. ข้อมูลอาคารชุดที่ได้มาจากกรมที่ดิน ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ครบถ้วน 4. แผนที่ของสำนักวางผังและพัฒนาเมืองไม่เป็นปัจจุบัน 5. การเข้าสำรวจบ้านอยู่อาศัยหลังใหญ่ไม่ได้รับความร่วมมือ และเข้าถึงยาก 6. ระยะเวลาในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างน้อยเกินไป 7. ความหนาแน่นของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีมาก ส่งผลให้สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ครบถ้วนทุกหลังคาเรือนเป็นไปได้ยาก และอาจไม่ทันเวลาที่กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3115

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3115

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0772

ตัวชี้วัด : 18. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 18.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **