ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำคอกปุ๋ยหมักริมทาง : 50330000-3121

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคลองเตยมีพื้นที่สีเขียวที่ต้องรับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งไม้ใบไม้ทั้งในส่วนของพื้นที่สาธารณะ พื้นที่อาคารบ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอินทรย์เศษกิ่งไม้ ใบไม้เป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการ แปรรูป เช่น การหมักใบไม้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การแปรรูปเศษไม้ ท่อนไม้ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งจัดสวนฯลฯ ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวลล้อมในการบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการแปรรูปขยะอินทรีย์ (เศษกิ่งไม้ ใบไม้) เพื่มมูลค่าสร้างคุณประโยชน์ ร่วมลดสภาวะโลกร้อน ตามเป้าหมายนโยบายการสร้างกรุงเทพมหานครให้ก้าวสู่เมืองสวรรค์มหานครแห่งสิ่งแวดล้อม เมืองสุขภาพดี ผู้คนมีความสุขต่อไป

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมิถุนายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 27 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนเมษายน 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 30 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือนมีนาคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26 ตัน .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน............ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 25.73 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.........ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และในเดือน มกราคม 2563 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 26.25 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนธันวาคม 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 21.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนพฤศจิกายน 2562 ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 17.22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมคัดแยกขยะอินทรีย์จากการปฏิบัติงานของพนักงานกวาดรวบรวมใบไม้ซึ่งได้มาการกวาดทำความสะอาดพื้นที่/ พนักงานเก็บขนมูลฝอย จากการคัดแยกเศษผักผลไม้ ขยะเศษอาหาร/ พนักงานสวนจากการตัดแต่งไม้พุ่ม เศษหญ้า โดยรวบรวมมาใส่คอกปุ๋ยหมักฯ และใน เดือนตุลาคม 2562ได้ปริมาณปุ๋ยหมัก 54.28 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป็นโครงการต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เข้าดูแลทำความสะอาดและปรับปรุงซ่อมแซมคอกปุ๋ยหมัก จำนวน 4 จุด ซึ่งมีคอกปุ๋ยหมักจำนวน 12 คอก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3121

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3121

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0766

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

100 / 100
2
9.33

100 / 100
3
13.29

100 / 100
4
20.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **