ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ : 50330000-3122

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก้บได้มากเป็นอับดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวจะมีขยะอันตรายรวมอยู่ด้วย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขยะอันตรายที่ปนเปื้อนมาประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างเป็นระบบและไม่มีการรวบรวมเก็บอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจึงยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะทั่งไปทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ และส่งผลกระทบถึงการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธี สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดให่้มีกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย เพื่อเมื่องปลอดภัย และเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงาม

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 12 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 669 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ และการคัดแยกจากรถเก็บขนฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 14 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 67 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 17 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 55 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในอาคารบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย การตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตฯ มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 19 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งในพิ้นที่เขตคลองเตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 18 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 42.88 ตัน .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโชนง กองกำกับการตำรวจน้ำ การตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 25.73 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 44.48 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ (กิ่งไม้ใหญ่/ท่อนไม้) 0.8 ตัน .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนริมคลองพระโขนง ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า มาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 26.25 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 47.33 ตัน และนำไปทำสิ่งประดิษฐ์ 1.5 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย ชุมชนวัดคลองเตยใน ศูนย์บริการสาธารณะสุข 41 และตัดต้นไม้ในบริเวณพื้นที่เขตคลองตย และตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 20 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 24.77 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 43.2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 64.64 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 48 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.94 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3122

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3122

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0766

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

100 / 100
2
9.33

100 / 100
3
13.29

100 / 100
4
20.35

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **