ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมบดย่อยกิ่งไม้จากการตัดแต่งต้นไม้ : 50330000-3122

สำนักงานเขตคลองเตย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตคลองเตยมีปริมาณขยะที่จัดเก้บได้มากเป็นอับดับ 2 ของกรุงเทพมหานคร และส่วนหนึ่งของขยะดังกล่าวจะมีขยะอันตรายรวมอยู่ด้วย ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นจากขยะอันตรายที่ปนเปื้อนมาประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการคัดแยกมูลฝอยอันตรายอย่างเป็นระบบและไม่มีการรวบรวมเก็บอย่างมีประสิทธิภาพโดยประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นจึงยังคงมีการทิ้งรวมกับขยะทั่งไปทำให้เกิดปัญหาด้านการจัดเก็บ และส่งผลกระทบถึงการนำไปกำจัดอย่างผิดวิธี สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้จัดให่้มีกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย เพื่อเมื่องปลอดภัย และเพื่อบรรลุตามเป้าประสงค์ในการทำให้กรุงเทพมหานครมีสภาพพื้นที่สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่น และสวยงาม

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการช่วยลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่แหล่งกำเนิดโดยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพและการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณในการกำจัดมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินกิจกรรมการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน......นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 43.2 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 64.64 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำกิ่งไม้ใบไม้ที่ได้จากการตัดแต่งภายในบริเวณสำนักงานเขตคลองเตยและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้ามาบดย่อยทำปุ๋ยในพื้นที่ 48 ตัน ส่งโรงงานทำปุ๋ย 85.94 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3122

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3122

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0766

ตัวชี้วัด : 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.2400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.24

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **