ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสมาหาร : 50330000-3125

สำนักงานเขตคลองเตย

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายนฤพนธ์ สังขริม โทร.5015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

50330300/50330300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงซอยแยกซอยสมาหาร จากซอยสมาหาร ถึงโรงเรียนวรรณวิทย์

เป้าหมายของโครงการ

1. สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตระแกรงเหล็ก (ชนิดที่ 1) ตามแบบ ขคล.9/2562 จำนวน 20 บ่อ 2. สกัดเสริมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปลี่ยนฝาชนิด ค.ส.ล. ผสมตระแกรงเหล็ก (ชนิดที่ 2) ตามแบบ ขคล.9/2562 จำนวน 9 บ่อ 3. สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,140 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-01)

10.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจ้างและจัดทำร่างประกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3125

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3125

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **