ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50330000-3142

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอนันตชัย แสงขาว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโฮกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สำนักงานเขตคลองเตย จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองบ้านกล้วยใต้ (ซอยสุขุมวิท 40) โดยการทำความพัฒนาคู คลอง จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง ล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองบ้านกล้วนใต้ (ริมถนนสุขุมวิทซอย 40)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-31)

100.00

31/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คณะกรรมการเข้าตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าพัฒนาทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนมิถุนายน 2563 โดยการติดตั้งป้ายโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องสมพระเกียรติ เพื่อรอรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-30)

65.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1.พัฒนาคลองบ้านกล้วยใต้ -วันที่ 6 พ.ค. 63 จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง 63 -วันที่ 14 พ.ค.63 ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง -วันที่ 18 พ.ค. 63 ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเแลิมพระเกียรติฯ -ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ ถึงปากซอยสุขุมวิท 52 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง 3) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา 4) ทำความสะอาดสะพานลอย -ถนนพระราม 4 ทางรถไฟถนนเชื้อเพลิง ถึงสามแยกพระโขนง 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒนาคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ในเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1.พัฒนาคลองบ้านกล้วยใต้ -วันที่ 2 เม.ย. 63 ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง -วันที่ 18 เม.ย. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง 63 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเแลิมพระเกียรติฯ -ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ปากซอยถนนดวงพิทักษ์ ถึงปากซอยสุขุมวิท 52 1) ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมริมทาง 2) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 3) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง 4) ดูแลตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รกหรือเป็นจุดอับสายตา 5) ทำความสะอาดสะพานลอย -ถนนพระราม 4 ทางรถไฟถนนเชื้อเพลิง ถึงสามแยกพระโขนง 1) ล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร 2) ทำความสะอาดป้ายรถโดยสารประจำทาง .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน. ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒณาคลองในเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ -วันที่ 4 มี.ค. 63 ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่าง -วันที่ 2 - 13 มี.ค. 63 ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง -วันที่ 7 มี.ค. 63 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง 63 2) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับภูมิทัศน์คลอง 3) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลอง มีความสะอาด ปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ดำเนินงานโครงการฯ ตามหลักเกณฑ์การพัฒณาคลองในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1) จัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 2 ) ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 3) ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ.63 4) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 5 ) ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสะพานข้ามคลอง มีความสะอาด ปลอดภัย เมื่อวันที่ 21 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1) ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางริมคลอง 2 )จัดล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง 3) ตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง 4) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคู คลอง จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ : 1) ปัญหาด้านการจราจรในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นคู คลอง ที่อยู่ติดกับถนนที่เชื่อมระหว่าง ถนนสายหลักซึ่งมีการจราจรหนาแน่นจึงต้องเข้าพัฒนาในช่วงวันหยุด 2) ประชาชนเดินสัญจรผ่านไป - มา น้ำจากการฉีดล้างอาจจะโดนรถยนต์ที่ประชาชนที่ผ่านไปมา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะและผักตบชวาในคลองและทางเท้าริมคลอง / ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง / ล้างทำความสะอาดเขื่อนริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0762

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **