ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนพระรามที่ 4 บริเวณหน้าตลาดคลองเตย : 50330000-3144

สำนักงานเขตคลองเตย

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายมณฑลทัศน์ แก้วพงศ์มงคล โทร. 5015

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

50330300/50330300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าตลาดคลองเตยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม 2. เพื่อปรับปรุงทางเดินเท้าให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก 3. เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ค้าหาบเร่ – แผงลอย เข้ามาใช้พื้นที่ทำการค้ากีดขวางทางเดินของประชาชน 4. เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด้านหน้าตลาดคลองเตย

เป้าหมายของโครงการ

ทางเท้าถนนพระรามที่ 4 บริเวณหน้าตลาดคลองเตย ความยาวประมาณ 110 เมตร ได้รับการรื้อถอนสิ่งกีดขวางที่อาจก่อให้เกิดอันตราย การปูพื้น จัดทำหลังคา ที่นั่งพักคอย และติดตั้งดวงไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทบทวนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

เตรียมขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-01)

10.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3144

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3144

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของงานประจำของสำนักงานเขตคลองเตย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **