ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม : 50340000-3433

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภสัณห์ ภิรมย์สุรางค์ โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศมีพื้นที่ปกครองทั้งหมด 52.49 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย อยู่ระหว่างการขยายตัวของการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ และบางส่วนยังเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน มีประชาชนเข้ามาพักอาศัย หรือเดินทางผ่านเพื่อไปประกอบอาชีพจำนวนมากขึ้น ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือปัญหาทางด้านอาชญากรรมก็จะมีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวข้างต้นขึ้น ในการนี้ สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่ เฝ้าระวังเป็นพิเศษ พื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หาข่าว เสาะหาข้อมูลของมิจฉาชีพ และการประสาน แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตประเวศมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 2. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 3.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจในทัศนคติของประชาชน 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความพร้อมในการเฝ้าระวังภัยให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด อาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 8 จุด ได้แก่ 1. สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปากซอยอ่อนนุช 70/1 3. สวนหย่อมและลานกีฬาใกล้สี่แยกประเวศ ถนนอ่อนนุช 4. สวน 50 พรรษามหาจักรีสิรินธร ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 28 5. อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 6. สถานีรถไฟฟ้าบ้านทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 8. ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด :1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 924 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 924 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 760 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว งหมด 16 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน – ครั้ง (โรงเรียนปิดเทอม) 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 450 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน..............ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน – ครั้ง (โรงเรียนปิดเทอม) 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 450 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี เดือนละ 2,000 บาท และเงินช่วยเหลือการครองชีพชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร เดือนละ 1,300 บาท และค่าอาหารทำการนอกเวลาปฏิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5,130 บาท รวมรับทั้งสิ้นเดือนละ 18,630 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 220 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 836 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 435 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 748 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 1 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหม1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 748 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 5 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม จำนวน 465 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษาฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว ด 16 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอโครงการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการเกิดอาชญากรรม ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตประเวศ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1. ประเภทความปลอดภัยจากอาชญากรรม มีจำนวน 5 จุด 1.1 อาคารร้างในซอยพัฒนาการ 69 แยก 2-1-2 1.2 หลังโรงแรมโนโวเทล ถนนศรีนครินทร์ 1.3 ซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-16 1.4 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 62 1.5 สะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ 2. ประเภทความปลอดภัยจากถนน มีจำนวน 11 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ที่ 22 2.2 หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 2.3 หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 2.4 หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 2.5 หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 2.6 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 2.7 หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.8 หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 2.9 หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 2.10 หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 รวมทั้งหมด 16 จุด 1. สำรวจตรวจสอบและติดตั้งพร้อมซ่อมแซมกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงภัย 16 จุดและตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งาน เรียบร้อยครบทุกจุด 2. ตรวจตราไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัย บริเวณจุดเสี่ยงภัยทุกจุดไฟฟ้าใช้งานได้ทุกดวง 3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม จำนวน 5 จุด ครบถ้วนและเรียบร้อยทุกจุด 4. การเฝ้าระวังความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน (School Care) จำนวน 11 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 22 คน ช่วงระหว่างเวลา 06.30น.-08.00น.และเวลา 15.00น.-16.00น.ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะวันทำการ จำนวน 396 ครั้ง 5. การเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ จำนวน 5 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 6. การดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย (การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม) จำนวน 5 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมจำนวน 450 ครั้ง 7. การดูแลตัดต้นไม้ให้สวยงาม ไม่รก หรือเป็นจุดอับสายตา มีจุดเสี่ยงภัยบริเวณหลังโรงแรมโนโวเทล อยู่ระหว่างประสานฝ่ายรักษฯดำเนินการแก้ไข 8. กวดขันไม่ให้มีการจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบหากพบกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 9. ทำความสะอาดบริเวณสะพานลอยคนเดินข้ามหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ ได้ประสานฝ่ายรักษาฯให้ดำเนินการล้างทำความสะอาดจุดดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-10)

10.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดเสี่ยงภัย และกำหนดเป็นจุดปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0914

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **