ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50340000-3434

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสรโชติ ศรีหมอก โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาตรการกวดขัน และดำเนินการป้ายโฆษณาผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ให้กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการตรวจตรา กวดขัน เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้มีการฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากปัจจุบันปรากฏว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีป้ายโฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมาก หลายรูปแบบ ติดตั้งในที่สาธารณะ ได้แก่ บริเวณทางเท้า ต้นไม้ เสาไฟฟ้า ริมถนน ไหล่ทาง เกาะกลาง หน้าอาคารเสาตอม่อทางด่วนหรือรถไฟฟ้า เป็นต้น ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สกปรกรกรุงรัง บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นหรืออาจโดนลมพายุพัดหักล้มเกิดอันตรายสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ในการนี้ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมายขึ้น เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ในที่สาธารณะและประชาชนมีความตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ฝ่าฝืนกระทำผิด ซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรการกวดขันและดำเนินการป้ายโฆษณาผิดกฎหมายใน ที่สาธารณะ ให้พื้นที่เขตมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีความปลอดภัย 2. เพื่อบังคับการตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะเป็นไปอย่าง เคร่งครัดและเกิดประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก ปลอดภัย 4. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและเป็นที่ยอมรับต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตรา กวดขัน และดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ ประกอบด้วย จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนกันยายน 2563 (ผลการดำเนินการไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด) และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ผลการดำเนินการไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จับกุม จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จับกุม จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนเมษายน 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนมีนาคม 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7. ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8. ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7.ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8.ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7.ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8.ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 8,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตามคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในการตรวจตรา กวดขันและดำเนินการกรณีมีการติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะในพื้นที่เขตประเวศ ได้แก่ ถนนสายหลัก สายรอง และซอยแยกต่าง ๆ จำนวน 8 เส้นทางหลัก 1. ถนนศรีนครินทร์ 2. ถนนอ่อนนุช 3. ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 4. ถนนสุขาภิบาล 2 5. ถนนรามคำแหง 2 6. ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก 7.ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ-ชลบุรี 8.ถนนพัฒนาการตัดใหม่ และได้จับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน.........ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน...................บาท นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-10)

10.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ในจุดเพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3434

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3434

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0919

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **