ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต : 50340000-3435

สำนักงานเขตประเวศ

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายชยุต เทียนอร่าม โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงเทพตะวันออก ซึ่งปัจจุบันพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีเส้นทางคมนาคม สถานที่ราชการ สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า บ้านพักอาศัยเกิดขึ้นจำนวนมากประชาชนย้ายถิ่นที่อยู่เข้ามาพักอาศัยประกอบอาชีพหรือสัญจรไปมาในพื้นที่เขตเพิ่มมากขึ้นและประชาชน ส่วนใหญ่ยังขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด มีการเท ทิ้ง สิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำหรือในที่สาธารณะ ทำให้พื้นที่เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ สำนักงานเขตประเวศ ตระหนักถึงความสำคัญให้พื้นที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย จึงได้จัดทำโครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศมีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกัน รักษาความสะอาด รวมทั้งรู้ถึงบทกำหนดโทษของการกระทำผิดตามกฎมาย

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นเตือนประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อกฎหมาย และบทลงโทษของการกระทำผิดตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ถนนรามคำแหง 2 1.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม ๒๕63 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 1.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้ 1. สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดกวดขันทิ้ง-จับปรับตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ช่วงเวลา 09.00 น.-17.00 น. ของทุกวัน ดังนี้ 1.1 ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน - ราย 1.2 จับกุมดำเนินคดี จำนวน - ราย 1.3 ปรับเป็นเงิน จำนวน - บาท - จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตตามโครงการฯ โดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศ ใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปและที่สัญจรไปมาได้รับทราบและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกลงบนถนน ทางน้ำและในที่สาธารณะ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1.1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. บริเวณสี่แยกประเวศ ถนนอ่อนนุช 1.1.2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา 10.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-10-10)

60.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ในจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3435

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3435

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0920

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการมีจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ในที่สาธารณะ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **