ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50340000-3436

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศุภสัณห์ ภิรมย์สุรางค์ โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายเทศกิจ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีเจ้าของอาคาร ร้านค้าหรือร้านประกอบกิจการซ่อมหรือขายรถจักรยานยนต์ที่อยู่ริมถนนนำรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ขึ้นจอดบนทางเท้า และมีการขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า บนถนนหลายสาย ทำให้กีดขวางทางเดินเท้าของประชาชน ผู้สัญจรไป-มาต้องเดินบนผิวจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ทำให้ประชาชนที่เดินเท้าต้องคอยระมัดระวังรถเฉี่ยวชน รวมทั้งการนำรถขึ้นมาจอดบนทางเท้าทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย ต้องใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครในการซ่อมแซม ในการนี้ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนที่เดินเท้าได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2. เพื่อให้ผู้ใช้รถ เจ้าของอาคาร และผู้ประกอบการทราบและตระหนักถึงผลกระทบของ การจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า 3. เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า จำนวน 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : - จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 9 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 18,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 3 เรื่อง และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 12,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนกรกฎาคม 2562 จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนมิถุนายน 2562 จำนวน 11 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน..........ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน............. บาทและคดีชี้จับ จำนวน...........ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน............ บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน............เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 10,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนเมษายน 2562 จำนวน - เรื่อง .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน - ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน - บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 4 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 12,000 บาทและคดีชี้จับ จำนวน 1 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 5,000 บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 4,000 บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนมกราคม 2562 จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน 6 ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 12,000 บาท ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ -พบว่ามีจำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจจุดกวดขันไม่จอดรถและขับรถบนทางเท้าและจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างไม่ให้จอดรถกีดขวางบนทางเท้า ทางสัญจรและขอความร่วมมือให้ช่วยสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขตโดยการแจกใบปลิว แผ่นพับ ประกาศหรือใช้รถยนต์เคลื่อนที่ เครื่องขยายเสียงและให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อปลูกจิตในสำนึกในการกระทำผิดในการจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลงและดำเนินการกวดขัน จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่ฯ ตามพระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 17 (2) จำนวน........ราย เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน............บาท.......ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดเป็นประจำทุกวันและรายงานหัวหน้าหน่วยงานและรายงานสำนักเทศกิจทราบ - พบว่ามี / ไม่มี จำนวนเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน.........เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-10)

10.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดกวดขันฯ เพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0918

ตัวชี้วัด : ร้อยละเรื่องร้องเรียนผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **