ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขต : 50340000-3437

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสรโชติ ศรีหมอก โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย โดยให้สำนักงานเขตดำเนินการ จัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ทั้งผู้ค้าในจุดผ่อนผัน และผู้ค้านอกจุดผ่อนผันตลอดจนบริเวณจุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณ ซึ่งห้ามมีการตั้งวาง จำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด โดยให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจตรา การบังคับการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การบันเทิง การสัญจรไปมา หรือใช้ถนน ทางเท้าที่สาธารณะได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นปกติสุข ขณะเดียวกันประชาชนที่ประกอบอาชีพค้าขายได้มีที่ทำการค้าที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนด ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตขึ้น เพื่อให้พื้นที่เขตประเวศมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยให้พื้นที่เขตให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว น่าอยู่น่าอาศัย ประชาชนมีความปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาและผู้ค้าได้ใช้ทางเท้าที่สาธารณะร่วมกันอย่างเท่าเทียมและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข 3. เพื่อให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานกรุงเทพมหานครและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป 4. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยที่ได้รับอนุญาตให้ทำการค้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่กำหนดโดยเคร่งครัด และสามารถบังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่ฝ่าฝืนทำการค้านอกจุดผ่อนผัน และจุดกวดขันพิเศษได้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ตั้งวางเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าในจุดทำการค้านอกจุดผ่อนผันอย่างเคร่งครัด 3. ตรวจตรา กวดขัน ไม่ให้มีการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในจุดกวดขันพิเศษ 5 บริเวณโดยเด็ดขาดและบังคับการตามกฎหมายต่อผู้ค้าที่ฝ่าฝืนทำการค้าในจุดกวดขันพิเศษอย่างเคร่งครัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง ..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประจำเดือนเมษายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 261 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 31 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 279 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ดำเนินการตามโครงการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผันในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. สรุปผลการตรวจสอบและจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย จำนวน 3 ครั้ง/วัน/จุด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 วัน จุดผ่อนผัน 3 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 270 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-10)

10.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติโครงการ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน คำสั่งฝ่ายเทศกิจเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ค้าขายเพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่ออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนและคำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3437

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3437

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการบังคับการตามมาตรการและกวดขันการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **