ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50340000-3438

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววาสนา ทองนวล โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถที่นับวันจะถูกลบเลือนหายไปในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอด ผลงานและเป็นที่รวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และคงอยู่ตลอดไป

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 3. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบทอดผลงานที่สร้างสรรค์ ของผู้สูงอายุให้คงอยู่ตลอดไป 5. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของเขตประเวศและเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของบุคคลผู้เป็นภูมิปัญญาในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและรวบรวมสู่ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอาศัยในกรุงเทพมหานครที่มีความรู้ ความสามารถ ตามประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ - กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดผลงานภูมิปัญญาของตนเอง เด็กเยาวชนหรือนักเรียนผู้ได้รับการถ่ายทอด ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-25)

100.00

25/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครเสร็จสิ้น และรายงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-25)

60.00

25/12/2562 : - ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในชุมชน และชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศ - สำรวจภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เขตประเวศเพื่อจัดเตรียมการแสดงผลงานภูมิปัญญา - ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 4
:คัดเลือกภูมิปัญญา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3438

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3438

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0874

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **