ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50340000-3440

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสำเรียง ตารมย์ โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหากับประชาชน คือ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย มีหนี้สิน ว่างงาน ตกงาน อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับเขตประเวศเป็นพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ผลไม้ บ่อปลา ปศุสัตว์ พืชผักสมุนไพร ได้รับผลกระทบ มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยลง ราคาไม่แน่นอน ทำให้รายได้ลดลงไม่สมดุลดับราคาที่ดินที่เป็นปัจจัยการผลิตซึ่งมีราคาสูงขึ้น สำนักงานเขตประเวศ จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออบรมวิชาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงานตกงานและผู้สนใจทั่วไป 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 3. เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ตกงาน ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นแก่ประชาชนในชุมชน ผู้ว่างงาน/ตกงาน และผู้สนใจทั่วไป รวม 10 หลักสูตรวิชา (วิชาละ 2 วัน ๆ ละ 6 ชั่วโมง) จำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

2020-4-29 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - รายงานผลการดำเนินการโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-26)

95.00

26/3/2563 :ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการถนอมและแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ครั้งที่ 10 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ครั้งที่ 11 วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการถนอมและการแปรรูปอาหาร (น้ำพริกต่าง ๆ/แหนมเห็ด) ชุมชนมิตรภาพซอย 6 ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (กระเป๋าสะพายสตรี) ชุมชนสุเหร่าจรเข้ขบ ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 วิชาการเพาะเห็ด (การเพาะเห็ดตะกร้าและก้อนเชื้อ) ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด ครั้งที่ 15 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋าญี่ปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข) ครั้งที่ 17 วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง (อุดมสุข) ครั้งที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสิ่งประดิษฐ์จากผ้า (ควิลท์) (กระเป๋าญี่ปุ่นใส่โทรศัพท์) ชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ครั้งที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาสานตะกร้าพลาสติก (สานตะกร้า) บึงหนองบอน (ศูนย์สร้างสุข) ครั้งที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 วิชาผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้า) ชุมชนปากคลองสองห้อง - ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-26)

70.00

26/2/2563 : - ดำเนินการฝึกวิชาชีพเสริมรายได้ในชุมชนในวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 8 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (เค้กกล้วยหอม) ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนอ่อนนุช 53 ฝั่งซ้าย ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุ้ยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนเปรมฤทัย ล็อก 17 ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แชมพู/ครีมนวดสมุนไพร) ชุมชนมัสยิดดอกไม้ ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาเบเกอรี่ (ขนมปังอบไส้ต่าง ๆ) ชุมชนบ้านม้า ครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาอาหารนานาชาติ (ซูชิ) ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาขนมไทย (กุ้ยช่าย/ช่อม่วง) ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาศาลาลอย ครั้งที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิชาแปรรูปสมุนไพร (แชมพู/ครีมนวดสมุนไพร) ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : - กำหนดรายละเอียดเพื่อดำเนินการฝึกอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่ จำนวน 20 ครั้ง - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฝึกอบรมตามโครงการฯ - ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมไปตามชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : - สำรวจราคาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม - ประสานกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุฝึกอบรม - ประสานวิทยากรฝึกอาชีพแต่ละวิชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : สำรวจความต้องการของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-16
สิ้นสุด :2019-11-16
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้วัสดุและจัดหาวิทยากรตามโครงการและดำเนินการฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 10 วิชา ๆ ละ 2 ครั่ง รวม 20 ครั้ง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3440

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3440

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0876

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.3300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
23.33

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **