ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50340000-3441

สำนักงานเขตประเวศ

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางสาวยุพารัตน์ ชลสินธ์ุ โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญที่ได้มีการสร้างขึ้น มีการเรียนรู้และสืบทอดกันมามีลักษณะที่แสดงออกถึงความงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข และสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการสั่งสมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน พัฒนาสืบทอดจนเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์ แสดงออกผ่านวันสำคัญของสถาบันหลักของชาติ วันสำคัญทางศาสนา ตลอดจนวันสำคัญทางประเพณี แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีผลทำให้วัฒนธรรมประเพณีไทยในด้านต่างๆ ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหามาตรการที่จะสร้างความตระหนัก และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามดังกล่าวอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรตลอดจนประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อันเป็นอัตลักษณ์ของชาติให้คงคู่ชุมชนสืบไป 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันเป็นมรดกทางสังคม 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดแข่งขันเรือพาย จำนวน ๕ ประเภท มีเป้าหมายเป็นประชาชนบริเวณชุมชนริมคลองประเวศบุรีรมย์และใกล้เคียง รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ วัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กในชุมชนในพื้นที่เขต รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,000 คน ในเดือนมกราคม 2563 ณ สนามกีฬาในพื้นที่เขตประเวศ 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันสงกรานต์ เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณค่าของผู้สูงอายุในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาคราชการและภาคเอกชนทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 300 คน ในเดือนเมษายน 2563 ณ สถานที่ในพื้นที่เขต 4. ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นในเขตประเวศ มีเป้าหมายเป็นประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขต ชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 180 คน ในเดือนสิงหาคม 2563 ณ สถานที่ในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-25)

70.00

25/1/2563 : - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนพัฒนาภิรมย์ เขตประเวศ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-25)

50.00

25/12/2562 :- กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-28)

40.00

28/11/2562 : - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา - ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 :ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมและเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3441

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3441

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0877

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **